Zamyslenie na deň 29.11.2018

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Izaiáš 6,1-13

1 V roku, keď zomrel kráľ Uzijá, videl som Pána sedieť na vysokom a vyvýšenom tróne a okraje Jeho rúcha naplňovali chrám. 2 Serafi stáli nad Ním, každý mal po šesť krídel. Dvoma si zakrýval tvár, dvoma si zakrýval nohy a dvoma lietal. 3 Jeden takto privolával druhému: Svätý, svätý, svätý je Hospodin mocností, plná je všetka zem Jeho slávy. 4 Vtom sa zachveli základy verají v prahoch pre hlas volajúceho a dom sa naplnil dymom. 5 Vtedy som povedal: Beda mi, som stratený, lebo som mužom nečistých perí a bývam uprostred ľudu nečistých perí, pretože Kráľa, Hospodina mocností, videli moje oči. 6 Potom priletel ku mne jeden zo serafov a v ruke mal žeravý uhlík, ktorý vzal kliešťami z oltára, 7 dotkol sa mi úst a riekol: Ajhľa, tento sa dotkol tvojich perí a zmizla tvoja vina, tvoj hriech je odpustený. 8 A počul som hovoriť hlas Pánov: Koho pošlem a kto nám pôjde? Nato som povedal: Tu som ja, pošli mňa! 9 A On riekol: Choď a hovor tomuto ľudu: Počúvajte len, počúvajte, ale nerozumejte, hľaďte len, hľaďte, ale nechápte! 10 Zatvrď srdce tohto ľudu a jeho uši zapchaj a jeho oči zastri, aby svojimi očami nevidel a ušami nepočul, aby jeho srdce nechápalo, a tak, aby sa neobrátil a neuzdravil. 11 Nato som povedal: Až dokedy, Pane? I odvetil: Pokiaľ nespustnú mestá bez obyvateľov a domy bez ľudí, kým roľa nespustne na púšť. 12 Hospodin ďaleko odvedie ľudí a mnoho bude opustených miest v krajine. 13 A ak ostane v nej ešte desatina, i tá bude znova na spálenie ako cér a dub, z ktorých po zvalení ostane peň. Sväté semeno je jej peň.


Ja pôjdem! Málokedy sú ľudia ochotní vstúpiť do nejakej služby (česť všetkým výnimkám!). Radšej nájdeme náhradu, vyhovoríme sa, nájdeme si dôvod na odmietnutie. Pretože povolanie k službe v nás evokuje problémy, málo času, veľa sebaobetavosti, malú alebo žiadnu odmenu či uznanie. – – Jeden muž pracoval vo firme, ktorej majiteľ bol veľmi bohatý, ale aj veľmi dobrý k svojim zamestnancom. Každý týždeň prichádzal k nim, povypytoval sa, ako sa majú a potom zväčša od nich vyžadoval dobrovoľnícku prácu. Keď sa nikto nehlásil, prihlásil sa jeden muž, znova a znova. Kolegovia ho ľutovali, že si ho majiteľ vždy vyberal, často aj na podradné práce. Ale ten muž im odvetil: Ja to nepovažujem za poníženie, ale za poctu. Z vás všetkých to môžem robiť práve ja. Je pre mňa česť slúžiť takému človeku. Keď prišiel majiteľ o týždeň a ponúkol prácu, všetci volali: Ja, ja pôjdem! Ten, kto spozná Boha v Jeho sláve a láske, ten nemôže odmietnuť službu ani Jemu ani blížnemu. Pán Boh nás k službe povoláva (koho pošlem?), uspôsobuje (tvoj hriech je odpustený), motivuje (choď a hovor!) a dáva nám na službu aj námet (počúvajte, len počúvajte). Slúžiť Bohu je najväčšia česť. Pane Bože, ak si uznal, že ja Ti mám slúžiť, potom Ti hovorím: ja pôjdem! Len ma neopusť a pomáhaj mi vo všetkom, čo mám konať pre Teba či blížnych! Amen.
Autor: Martina Gdovinová
Pieseň: ES 648


Hospodine, daj mi poznať, že skonať musím, a ako je môj život vymeraný, aby som vedel, aký som pominuteľný! Žalm 39,5

Neboj sa! Ja som Prvý aj Posledný a živý; bol som mŕtvy, a hľa, som živý naveky vekov a mám kľúče smrti a podsvetia. Zjavenie Jána 1,17-18


1.Tesalonickým 5,9-15 :: Modlíme sa za: Pezinok (Ba)