Zamyslenie na deň 28.11.2018

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Izaiáš 5,8-24

8 Beda tým, ktorí priraďujú dom k domu a pole k poľu pripájajú, takže miesta niet, a sami ostávate uprostred krajiny. 9 Do uší mi hovorí Hospodin mocností: Vskutku, pustatinou budú mnohé domy veľké a krásne, nikto nebude bývať v nich. 10 Lebo desať honov vinice urodí jeden okov a výsev chómeru vydá éfu. 11 Beda tým, čo včasráno ženú sa za opojným nápojom; čo vysedávajú do mrku, až ich víno rozpaľuje. 12 Citara i harfa, bubon a flauta a víno patria k hodom. Ale na skutok Hospodina nehľadia a diela Jeho rúk si nevšímajú. 13 Preto pôjde môj ľud do zajatia pre nevedomosť, jeho vznešení budú hladovať a jeho dav prahnúť smädom. 14 Preto si podsvetie rozšíri hrdlo a bez miery roztvorí ústa, šľachta i dav Jeruzalema zostúpi doň, to, čo hučí, i čo plesá v ňom. 15 Zohne sa človek, zníži sa muž a oči vysokomyseľných sa ponížia. 16 Hospodin mocností sa vyvýši v súde a Svätý Boh sa dokáže svätým v spravodlivosti. 17 Baránky sa budú pásť ako na svojej pastve a kozľatá obžerú rumoviská boháčov. 18 Beda tým, ktorí ťahajú vinu povrazmi ľahkomyseľnosti a hriech vozovými lanami. 19 Ktorí hovoria: Nech sa ponáhľa, nech sa urýchli Jeho dielo, aby sme ho videli. Nech sa priblíži a splní rada Svätého v Izraeli, nech ju poznáme. 20 Beda tým, čo na zlé povedia: Dobré, a na dobré: Zlé, ktorí tmu menia na svetlo a svetlo na tmu, trpké na sladké a sladké na trpké. 21 Beda tým, ktorí sú múdri vo vlastných očiach a sami pred sebou sú rozumní. 22 Beda hrdinom v pití vína a silákom v miešaní opojného nápoja, 23 ktorí ospravedlňujú zločinca za úplatok a spravodlivosť spravodlivým odnímajú. 24 Preto, ako slamu stravuje plameň ohňa a ako seno klesá v plameni, tak ich koreň bude ako hniloba a ich kvet vzlietne ako prach. Lebo zavrhli náuku Hospodina mocností a pohrdli rečou Svätého v Izraeli.


Populárna karma. Z každej strany počúvame toto slovo, pretože si želáme, aby Božie (alebo aj iné) mlyny mleli rýchlo a isto. Kto by si prečítal toto šesťnásobné „beda“, vytrhnuté z kontextu Biblie, mohol by mať dojem, že karma skutočne funguje. Pán Boh nás tu však varuje pred nesprávnym štýlom života. Tiež uvádza, aké následky môžu mať naše činy či postoje. To však určite nie je karma. Boží spôsob je iný. Určite je správne, ak veriaci človek dbá na morálku, etiku, ak je jeho život pozitívnym odrazom viery. Preto sa musíme každý deň rozhodovať: dám dnes priestor hriechu, alebo mu poviem jasné „nie“?! Kiežby sme boli vo svojom postoji voči zlu v nás prísni, aby o nás nikdy neplatilo: beda tým, čo sú sebeckí, tým, čo sa chcú iba zabávať, pokušiteľom a tým, čo prekrúcajú pravdu, beda nespravodlivým! Nežiadajme si moc karmy, ak sa stane niečo zlé, žiadajme si Boží zásah! Lebo ten je o milosti, odpustení a novej ceste života. Pane Ježišu, daj mi silu žiť morálne, správne, podľa Tvojich predstáv a posilňuj moju vieru, aby si nado mnou nikdy nemusel vysloviť to smutné „beda“! Keby som zlyhal, odpusť mi môj hriech, pre Svoju smrť a vzkriesenie! Amen.
Autor: Martina Gdovinová
Pieseň: ES 502


Nech sú Tvoje oči upreté v noci i vo dne na tento dom, na toto miesto, o ktorom si povedal: Tu bude moje meno. 1.Kráľov 8,29

A tak teda nie ste už cudzinci ani prišelci; ale ste spoluobčania svätých a domáci Boží. Efezským 2,19


1.Korintským 3,9-15 :: Modlíme sa za: Partizánske (Po)