Zamyslenie na deň 30.11.2018

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Izaiáš 7,1-9

1 Za dní judského kráľa Ácháza, syna Uzijovho syna Jótáma, pritiahol sýrsky kráľ Recín a izraelský kráľ Pekach, syn Remaljov, k Jeruzalemu do boja proti nemu. Ale nevládali bojovať proti nemu. 2 Keď oznámili domu Dávidovmu: Sýria táborí v Efrajime, zachvelo sa mu srdce i srdce jeho ľudu, ako sa chvejú lesné stromy od vetra. 3 Vtedy Hospodin riekol Izaiášovi: Vyjdi i so svojím synom Šeár Jášúbom naproti Ácházovi ku koncu vodovodu Horného rybníka, na cestu k Valchárovmu poľu, 4 a povedz mu: Daj si pozor a buď pokojný, neboj sa a neklesaj na mysli pred týmito dvoma kýpťami dymiacich sa hlavní, pred hnevom Recína a Sýrie i syna Remaljovho. 5 Pretože Sýria s Efrajimom a synom Remaljovým zaumienila si zlú vec proti tebe hovoriac: 6 Tiahnime do Judska a vydesme ho; odštiepme ho pre seba a u robme v ňom kráľom syna Tabeélovho – 7 takto vraví Pán, Hospodin: Neuskutoční a nestane sa to. 8 Lebo hlavou Sýrie je Damask a hlavou Damasku je Recín. Po šesťdesiatich piatich rokoch Efrajim bude rozbitý, nebude národom. 9 Hlavou Efrajima je Samária a hlavou Samárie je syn Remaljov. Ak neveríte, neobstojíte!


Dôvera. V našom každodennom živote často prichádzajú rôzne okolnosti, ktoré nás môžu obrať nielen o pokoj, ale priamo aj zastrašiť. Náš duchovný nepriateľ vždy hľadá spôsoby, ako nám ublížiť a zviesť nás z úzkej cesty. Ako čítame v Biblii, toto nie je situácia len dnešnej doby, ale Boží národ už aj v minulosti napádali nepriatelia z okolitých krajín, aby si ho podmanili a zničili. Často to boli silné vojská, ktoré nahnali strach malej armáde Izraelitov. Nikdy sa však naozaj nemuseli báť, lebo ich Boh bol s nimi a ochraňoval ich. Kým Ho vzývali a poslúchali Ho, nepoznali strach pred nepriateľom, ale keď odvrátili zrak od Neho, zrazu stratili aj dôveru v Neho a spoľahli sa len na vlastné sily a vtedy tento boj prehrali. Je to ponaučenie aj pre nás: Ak budeme dôverovať celým srdcom Tomu, v Koho sme uverili, aj my budeme na duchovnom bojisku víťazmi, ale ak spochybníme Jeho moc, prehráme. Ďakujeme Ti, Pane Ježišu, že Ti patríme a Ty za nás bojuješ! Posilni našu vieru, aby sme sa aj v tento deň spoliehali len na Teba! Amen.
Autor: Alica Pipperová
Pieseň: ES 266


Ak naozaj poslúchneš hlas Hospodina, svojho Boha: Požehnaný budeš, keď budeš vchádzať, a požehnaný budeš, keď budeš vychádzať. 5.Mojžišova 28,1.6

Tu sa ukázalo Pavlovi v noci videnie: nejaký muž, Macedónec, stál pred ním a prosil ho hovoriac: Prejdi do Macedónie a pomôž nám! Ako videl toto videnie, ponáhľali sme sa do Macedónie, presvedčení, že nás Boh volá, aby sme im zvestovali evanjelium. Skutky apoštolov 16,9-10


Židom 13,10-16 :: Modlíme sa za: Pezinok – Grinava (Ba)