Zamyslenie na deň 28.8.2018

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

1.Jána 4,7-21

„7 Milovaní, milujme sa, pretože láska je z Boha, a každý, kto miluje, z Boha sa narodil a pozná Boha. 8 Kto nemiluje, nepoznal Boha, pretože Boh je láska. 9 V tom sa prejavila Božia láska k nám, že svojho jednorodeného Syna poslal Boh na svet, aby sme žili skrze Neho. 10 V tom je láska, že nie my sme milovali Boha, ale že On miloval nás a poslal svojho Syna ako obeť zmierenia za naše hriechy. 11 Milovaní, keď si nás Boh takto zamiloval, aj my sa máme milovať navzájom. 12 Boha nikto nikdy nevidel; ak sa milujeme, Boh zostáva v nás a Jeho láska je v nás dokonalá. 13 Podľa toho poznávame, že zostávame v Ňom a On v nás, že nám dal zo svojho Ducha. 14 A my sme videli a svedčíme, že Otec poslal Syna svetu za Spasiteľa. 15 Kto vyznáva, že Ježiš je Syn Boží, v tom zostáva Boh a on v Bohu. 16 A my sme poznali a uverili v lásku, ktorú má Boh k nám. Boh je láska, a kto zostáva v láske, zostáva v Bohu a Boh zostáva v ňom. 17 V tom sa stala dokonalou láska pri nás, aby sme mali dôveru v deň súdu, pretože aký je On, takí sme aj my v tomto svete. 18 V láske nieto strachu, ale dokonalá láska vyháňa strach, pretože (príčinou) strachu sú úzkosti pred trestom, a kto sa bojí, nie je dokonalý v láske. 19 My milujeme, lebo On nás miloval ako prvý. 20 Keď niekto hovorí: Milujem Boha, a nenávidí brata, je klamár, lebo kto nemiluje brata, ktorého videl, ako môže milovať Boha, ktorého nevidel? 21 A toto prikázanie máme od Neho, aby ten, kto miluje Boha, miloval aj brata.“


Láska je poznávací znak kresťanov. „Boh je láska“, vyznáva Ján. A preto bez lásky nie je možné ľúbiť sa Pánu Bohu. „Kto miluje, z Boha sa narodil a zná Boha“ (v.7). Láska bez odovzdanosti Bohu nie je pravá láska, lebo ona je ovocím Ducha Svätého (G 5,22). Na kresťanoch, ktorí patria Bohu, má byť zjavné prinášanie ovocia viery – majú jedni druhých milovať. Ak je medzi nami nenávisť, neodpúšťanie, pretvárka či tvrdé jednanie, sme ďaleko od Božej lásky. Boh si nás zamiloval, to je pre každého človeka nádejeplná zvesť. Nezaslúžili sme si Jeho lásku, dostali sme ju ako dar. Prijmime tento dar – Pána Ježiša Krista do svojich sŕdc, milujme sa a vydávajme svedectvo viery bez bázne a strachu! „V láske niet strachu, ale dokonalá láska vyháňa strach, pretože príčinou strachu sú úzkosti pred trestom a kto sa bojí, nie je dokonalý v láske“ (v.17b). Túžime po živote plnom lásky bez strachu. Majme bázeň pred Bohom a strach odstráni Jeho láska darovaná nám v Ježišovi Kristovi! Ďakujeme Ti, Pane Bože, za dar lásky, ktorou sa chceš dotknúť každého človeka! Z lásky si poslal Svojho jednorodeného Syna, aby každý, kto v Neho uverí, mal večný život. V Tvojej láske daj, nech je aj naše spolužitie poznačené vzájomným odpúšťaním, pochopením, službou a dávajúcou láskou! Amen.
Autor: Zuzana Peťkovská
Pieseň: ES 495


Hospodin je Kráľom! Plesaj, zem, nech sa radujú mnohé ostrovy! Žalm 97,1

Veľké a predivné sú Tvoje skutky, Pane, všemohúci Bože! Spravodlivé a pravé Tvoje cesty, Kráľ národov! Kto by sa nebál, Pane, a neoslavoval Tvoje meno? Zjavenie Jána 15,3-4


Ámos 5,4-15 :: Modlíme sa za: Koceľovce (Ge)