Zamyslenie na deň 28.4.2021

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Daniel 6,1-29

1 Médsky Dárius prevzal kráľovstvo, keď mal šesťdesiatdva rokov. 2 Dárius sa rozhodol ustanoviť nad kráľovstvom stodvadsať satrapov, aby boli vo všetkých častiach kráľovstva. 3 Nad nimi ustanovil troch vysokých úradníkov – z ktorých jedným bol Daniel – aby im satrapovia vydávali počet, nech kráľ neutrpí škodu. 4 Tento Daniel vynikal nad vysokými úradníkmi a satrapami, lebo bol v ňom mimoriadny duch, a kráľ ho chcel postaviť nad celú ríšu. 5 Vtedy vysokí úradníci a satrapovia hľadali proti Danielovi dôvod na obžalobu zo štátneho záujmu, ale nemohli nájsť nijaký dôvod ani chybu; pretože bol verný, nebolo možno nájsť na ňom nijaký omyl ani chybu. 6 Vtedy títo mužovia povedali: Nenájdeme nijakú zámienku obžalovať ho, iba ak nájdeme niečo, čo sa týka jeho náboženstva. 7 Potom sa oní úradníci a satrapovia poponáhľali ku kráľovi a povedali mu: Kráľ Dárius, ži naveky! 8 Všetci vysokí úradníci kráľovstva, predáci, satrapovia, ministri a miestodržitelia sa uzniesli žiadať, aby kráľ vydal zákaz, podľa ktorého každý, kto počas tridsať dní prednesie nejakú prosbu akémukoľvek bohu alebo človeku okrem teba, kráľu, bol hodený do jamy s levmi. 9 Teraz, kráľu, vydaj na písme zákaz, ktorý sa tak ako médsky a perzský zákon nedá meniť ani odvolať. 10 Preto dal kráľ Dárius napísať doklad so zákazom. 11 Keď sa Daniel dozvedel, že doklad je napísaný, šiel do svojho domu, v ktorom boli okná hornej izby otvorené smerom k Jeruzalemu. Tam si tri razy denne kľakol na kolená, modlil sa a oslavoval svojho Boha, ako to robieval predtým. 12 Vtedy sa oní mužovia poponáhľali a našli Daniela práve, keď prosil a úpenlivo sa modlil pred svojím Bohom. 13 Potom prišli ku kráľovi a hovorili o zákaze: Kráľu, napísal si zákaz, podľa ktorého každý, kto počas tridsať dní prednesie prosbu akémukoľvek bohu alebo človeku okrem teba, má byť chytený a hodený do jamy s levmi. Kráľ povedal: Moje slovo je ako médsky alebo perzský zákon, ktorý nemožno odvolať. 14 Nato povedali kráľovi: Daniel, ktorý je jedným z judských zajatcov, nedbá na tvoj zákaz, ktorý si vydal, ale trikrát denne prednáša svoju prosbu. 15 Keď kráľ počul ich reč, veľmi sa nad tým zarmútil, a zaumienil si zachrániť Daniela; až do západu slnka sa usiloval vyslobodiť ho. 16 Vtedy tí mužovia prišli urýchlene ku kráľovi a povedali: Kráľu, vedz, že Médovia a Peržania majú zákon, že nijaký zákaz ani nariadenie, ktoré vydal kráľ, nemožno zmeniť. 17 Nato kráľ vydal rozkaz, predviedli Daniela a hodili ho do jamy s levmi. Kráľ povedal Danielovi: Nech ťa zachráni tvoj Boh, ktorého vytrvalo uctievaš. 18 Potom priniesli jeden kameň, položili ho na otvor jamy, kráľ ho zapečatil svojím pečatným prsteňom a pečatnými prsteňmi svojich veľmožov, aby sa nič nezmenilo v Danielovom položení. 19 Kráľ odišiel do svojho paláca, noc strávil v pôste, pokrmy mu nedoniesli a spánok unikol. 20 Na úsvite vstal a ponáhľal sa k jame s levmi. 21 Keď sa priblížil, zavolal bolestným hlasom: Daniel, služobník živého Boha, či ťa tvoj Boh, ktorému vytrvalo slúžiš, vládal zachrániť pred levmi? 22 Vtedy mu Daniel povedal: Kráľu, ži naveky! 23 Môj Boh poslal svojho anjela, a ten zavrel ústa levom, takže mi neublížili, pretože sa pred Ním dokázala moja nevina. Ale ani proti tebe, kráľu, som nespáchal nijaký prečin. 24 Vtedy sa kráľ zaradoval a rozkázal vytiahnuť Daniela z jamy. Nato ho vytiahli z jamy a nenašli na ňom nijaký úraz, lebo dôveroval svojmu Bohu. 25 A kráľ vydal rozkaz predviesť mužov, ktorí Daniela ohovárali; mužov s ich deťmi i ženami hodili do jamy s levmi. Nedopadli ani na dno jamy, už sa levy na nich vrhli a rozdrvili im všetky kosti. 26 Nato kráľ Dárius napísal všetkým ľuďom, národom a národnostiam: Nech sa rozhojní váš pokoj! 27 Odo mňa vychádza rozkaz: Nech sa v celom obvode môjho kráľovstva ľudia trasú a boja Danielovho Boha. Lebo On je živý Boh a ostáva naveky; Jeho kráľovstvo nezahynie a Jeho vláda nemá koniec. 28 Zachraňuje a oslobodzuje, robí znamenia a divy na nebi aj na zemi. On zachránil Daniela z moci levov. 29 A tomuto Danielovi sa dobre vodilo v Dáriovom kráľovstve i v kráľovstve perzského Kýra.


S poctivosťou najďalej zájdeš. Príbeh proroka Daniela sa chvíľami zdá až neskutočný. Prežil toľko zmien! Vidíme ho už pri treťom kráľovi. A predsa si stále zachoval svoje postavenie. Nie, že by po ňom túžil, ale ľudia ho potrebovali. Bol spoľahlivý. Nemenil názory podľa situácie. Zachovať si takýto postoj nám pomôže len to isté, čo Danielovi: Je to stále spojenie s Pánom Bohom. Najtypickejším prejavom je modlitba. Daniel sa modlil trikrát za deň. Vďaka tomu nezabudol konať správne rozhodnutia. My okrem toho máme k dispozícii aj Bibliu a príbeh Pána Ježiša Krista, Jeho smrť a slávu vzkriesenia. Pripomína nám, že to posledné zúčtovanie skutočne nebude v rukách pozemského vodcu, ale v rukách Božích. Pán Boh vie, čo je dobré a čo nie, to neurčujú ľudia. Preto je lepšie držať sa Božích rád a nie ľudských pokynov. Daniel napriek hrozbe smrti na Pána Boha nezabudol. Bol vo svojej viere v Pána Boha poctivý. Vedľajším efektom bolo, že bol rovnako poctivý aj k ľuďom. Výsledkom bola jeho záchrana a obľuba u Dária. Opäť tu zaznieva motív ako pri mládencoch v ohnivej peci: Nebuďme verní preto, aby sme boli zachránení! Buďme verní preto, že takýto postoj je správny! Vložme svoju záchranu do Božích rúk! Aj keby mala prísť len v podobe záchrany po smrti v nebi! Skutočne je to „LEN“?
Pieseň: ES 534
Autor: Ján Velebír


Sám som učil chodiť Efrajima, brával som ich na svoje ramená, no nepoznali, že som ich uzdravoval. Ozeáš 11,3

A zhovievavosť nášho Pána pokladajte za spásu. 2.Petrov 3,15


1.Mojžišova 1,14-19 :: Modlíme sa za: Kladzany (Šz)