Zamyslenie na deň 27.4.2021

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Daniel 5,1-30

1 Kráľ Bélšaccar usporiadal pre svojich tisíc veľmožov veľkú hostinu a pred nimi pil víno. 2 Pod účinkom vína rozkázal priniesť zlaté a strieborné nádoby, ktoré jeho otec Nebúkadnecar odniesol z jeruzalemského chrámu, aby kráľ a jeho veľmoži, jeho manželky i vedľajšie ženy pili z nich. 3 Vtedy priniesli zlaté nádoby, ktoré odniesli z chrámu, z jeruzalemského domu Božieho, a kráľ, jeho veľmoži, jeho manželky i vedľajšie ženy pili z nich. 4 Pili víno a oslavovali zlatých, strieborných, bronzových, železných, drevených a kamenných bohov. 5 V tú hodinu sa objavili prsty ľudskej ruky a písali na omietku steny kráľovského paláca naproti svietniku, a kráľ sa díval na ruku, ktorá písala. 6 Vtedy sa zmenila farba kráľovej tváre a vlastné myšlienky ho desili. Bederné kĺby sa mu chveli a kolená triasli. 7 Nahlas vykríkol, aby priviedli veštcov, Chaldejcov a astrológov. Kráľ povedal babylonským mudrcom: Ktokoľvek prečíta toto písmo a oznámi mi jeho význam, bude oblečený do purpuru a bude mať zlatú reťaz na hrdle. Bude vládnuť ako tretí v kráľovstve. 8 Vtedy prišli všetci kráľovi mudrci, ale písmo nemohli prečítať, ani kráľovi nemohli podať jeho výklad. 9 Tu sa kráľ veľmi naľakal, jeho tvár menila farby, jeho veľmoži boli v rozpakoch. 10 Na kráľov krik prišla kráľovná a jeho veľmoži do hodovnej siene a kráľovná povedala: Kráľu, ži naveky! Nech ťa nedesia tvoje myšlienky a nech tvoja tvár nemení farby. 11 Jestvuje predsa v tvojom kráľovstve muž, v ktorom prebýva duch svätých bohov a pri ktorom sa za čias tvojho otca objavila osvietenosť, chápavosť i múdrosť podobná múdrosti bohov. Tvoj otec Nebúkadnecar ho ustanovil za majstra čarodejníkov, veštcov, Chaldejcov a astrológov, 12 lebo v tomto Danielovi, ktorého kráľ nazval Béltšaccarom, sa našiel nezvyčajný duch, rozum, chápavosť, schopnosť vykladať sny, vysvetľovať záhady a rozuzľovať otázky. Nech teraz zavolajú Daniela, a on podá výklad. 13 Potom Daniela priviedli pred kráľa. Kráľ sa ho opýtal: Ty si ten Daniel, jeden z judských zajatcov, ktorého kráľ, môj otec, priviedol z Judska? 14 Počul som o tebe, že duch svätých bohov prebýva v tebe a že sa našla v tebe osvietenosť, chápavosť a mimoriadna múdrosť. 15 Teraz mi predviedli mudrcov a veštcov, aby prečítali toto písmo a podali mi jeho výklad. Ale nemohli mi objasniť vec. 16 Počul som však o tebe, že môžeš podať vysvetlenie a rozriešiť otázky. Teraz, ak môžeš prečítať toto písmo a podať mi jeho výklad, môžeš sa obliecť do purpuru, mať zlatú reťaz na hrdle a vládnuť ako tretí v kráľovstve. 17 Nato Daniel kráľovi odpovedal: Svoje dary si nechaj a odmeny daj iným. Avšak písmo kráľovi prečítam a oznámim mu jeho význam. 18 Kráľu, najvyšší Boh dal tvojmu otcovi Nebúkadnecarovi kráľovstvo, veľkosť, slávu a velebu. 19 Pre veľkosť, ktorú mu dal, sa všetci ľudia, národy a národnosti chveli bázňou pred ním. Koho chcel, zabil, a koho chcel, ponížil. 20 Keď sa mu srdca povýšilo a zatvrdlo, takže sa spurne správal, bol zosadený zo svojho kráľovského trónu a bola mu odňatá jeho sláva. 21 Bol vyhnaný spomedzi ľudí; jeho srdce sa podobalo zvieraciemu, býval s divými oslami, dávali mu jesť byliny ako dobytku a nebeská rosa kropila jeho telo, kým si neuvedomil, že najvyšší Boh vládne nad jeho kráľovstvom ľudí a ustanovuje nad ním, koho chce. 22 A ty, jeho syn Bélšaccar, si si nepokoril srdce, hoci si všetko toto videl, 23 ale pozdvihol si sa proti Pánovi nebies; nádoby Jeho domu museli priniesť pred teba a ty, tvoji veľmoži, tvoje manželky a vedľajšie ženy pili ste z nich víno a oslavoval si zlatých, strieborných, bronzových, železných, drevených a kamenných bohov, ktorí nevidia, nepočujú a nechápu; ale Boha, v ruke ktorého je tvoje dýchanie a ktorému patria všetky tvoje cesty, si nevelebil. 24 Preto On poslal tú ruku a napísal toto písmo. 25 Toto je teda písmo, ktoré bolo napísané: Mené, mené, tekél, úfarsín. 26 A toto je vysvetlenie: mené znamená, že Boh spočítal dni tvojho kráľovstva a spôsobil mu koniec; 27 tekél znamená, že si bol odvážený na váhe a zistilo sa, že si ľahký; 28 perés znamená, že tvoje kráľovstvo bude rozdelené a dané Médom a Peržanom. 29 Vtedy dal Bélšaccar rozkaz a Daniela zaodeli purpurom a zlatou reťazou okolo hrdla a verejne vyhlásili o ňom, že bude vládnuť ako tretí v kráľovstve. 30 Tej istej noci bol chaldejský kráľ Bélšaccar zabitý.


Nezávislý od ľudí, závislý od Boha. Danielove proroctvo ponúka niekoľko výrazných príbehov. Tak je to aj s príbehom o ruke, čo píše na stenu. Bije tu do očí silný kontrast: roztopašné hodovanie kráľovského dvora a rozvaha, pokoj proroka Daniela. V roku 2004 vyšla v Nemecku kniha známeho moderátora a veriaceho kresťana Petra Hahna Koniec zábavy. Reagoval v nej na šok po útokoch na dvojičky v New Yorku. Opisuje podobnú náladu, ako v 5. kapitole Daniela. Žili sme v spoločnosti, ktorej najvyšším cieľom bola zábava. Akoby to bolo najdôležitejšie! Pritom nám unikali hodnoty, ako viera, láska, pravda, pokora, rozumnosť. Roztopašnému človeku nič nie je sväté. Babylončania sa opíjajú z nádob z Jeruzalemského chrámu. V našej kultúre si mnohí prestali ctiť Božie hodnoty. Problém je, že každá bezbrehá zábava sa človeku raz preje. Nesie však so sebou riziko nepozornosti a nerozumnosti. Je formou závislosti, a tá človeka ničí. Zbavuje ho triezveho nadhľadu. Naproti tomu Daniel sa nedal vtiahnuť do víru takejto zábavy: „Svoje dary si nechaj a odmeny daj iným.“ To nie je postoj drzého rebela, ale človeka, ktorý vie, ako sa veci majú. Nie je závislý od zábavy okolo neho. Vie, že jediná závislosť, ktorej má zmysel sa podvoliť, je závislosť od Boha. Paradoxne, práve toto robí človeka slobodným.
Pieseň: ES 446
Autor: Ján Velebír


Izrael, ty si môj služobník, teba som si vyvolil a nezavrhol. Izaiáš 41,9

Či Boh zavrhol svoj ľud? Určite nie. Rimanom 11,1


1.Mojžišova 1,9-13 :: Modlíme sa za: Kežmarok (Ta)