Zamyslenie na deň 28.3.2017

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Lukáš 21,1-4

1 Keď pozdvihol oči, videl bohatých, ktorí hádzali dary do pokladnice; 2 ale videl aj nejakú chudobnú vdovu, ktorá hodila dva haliere do nej. 3 A povedal: Veru vám hovorím, že táto chudobná vdova vhodila viac ako všetci; 4 lebo všetci títo pridávali k darom Božím z toho, čo im zvyšovalo, ale ona vhodila zo svojej chudoby všetko, čo mala na živobytie.


O finančných daroch. Typický Ježiš! Tam, kde bežný človek uznanlivo prikyvuje hlavou nad vysokými milodarmi boháčov, Pán Ježiš Kristus upriamuje pozornosť okolostojacich na chudobnú vdovu, ktorá vhodila do pokladnice dva leptóny (leptón = najmenšia židovská minca z bronzu). Darovať z prebytku, teda z toho, čo mi zvyšuje, a preto mi to nebude chýbať, je pomerne jednoduché. Avšak darovať všetko, čo mám na živobytie, si vyžaduje neobyčajný charakter, totálnu oddanosť a lásku. – – Mimoriadne vysoké milodary aj dnes zvyknú medzi veriacimi vyvolať rozruch a šum. Tieto peniaze neraz cirkevnému zboru veľmi pomôžu. Darca zvyčajne zostáva anonymný. Nezáleží mu na popularite. To je chvályhodné. – – Podľa určitých odhadov prispieva na cirkev približne jedna tretina členov. Väčšina z nich už nepracuje. Ich ofery a milodary preto pochádzajú zo skromných dôchodkov. Mnohí z nich by tieto peniaze určite vedeli použiť aj inak. Láska k Pánu Bohu a cirkvi ich však motivuje k tomu, aby sa sami ešte viac uskromnili. Aj keď zrejme nedávajú úplne všetko, čo majú na živobytie, určite to nie sú zvyšky, nadbytočné peniaze. Sú to dary viery a obete lásky.
Autor: Ján Bunčák
Pieseň: ES 554


Keď sa ti dostavia tieto znamenia, urob, čo sa ti naskytne, lebo Boh je s tebou. 1.Samuelova 10,7

Čo činíte slovom alebo skutkom, všetko čiňte v mene Pána Ježiša; a ďakujte Bohu Otcu skrze Neho. Kolosenským 3,17


Jób 9,14-23.32-35 :: MODLÍME SA ZA: Hontianska Vrbica (Dn)