Zamyslenie na deň 29.3.2017

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Lukáš 21,5-19

5 Keď niektorí hovorili o chráme, ako je vyzdobený peknými kameňmi a venovanými okrasami, povedal: 6 Prídu dni, že z toho, čo vidíte, neostane kameň na kameni, ktorý by nebol zborený. 7 Vtedy sa Ho spýtali: Majstre, kedy sa to stane, a aké bude znamenie, keď sa to bude mať stať?

8 Riekol im: Nedajte sa zviesť! Lebo mnohí prídu v mojom mene a povedia: Ja som to! a: Čas sa priblížil. Nechoďte za nimi! 9 Keď však počujete o vojnách a o nepokojoch, nedeste sa, lebo to musí byť prv, ale koniec nebude hneď. 10 Potom im hovoril: Povstane národ proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu; 11 budú veľké zemetrasenia a miestami hlad i mor; desivé zjavy a veľké znamenia budú z neba. 12 Ale skôr, ako by sa to všetko stalo, položia ruky na vás, budú vás prenasledovať, vydajú vás synagogálnym súdom a uväznia, budú vás vláčiť pred kráľov a vladárov pre moje meno. 13 A to sa vám stane, aby ste vydávali svedectvo. 14 Zaumieňte si teda, že nebudete vopred rozmýšľať, ako sa brániť, 15 lebo ja vám dám ústa aj múdrosť, ktorej nebudú môcť odolať a odporovať ani všetci vaši protivníci. 16 Budú vás zrádzať aj rodičia a bratia, príbuzní a priatelia, a niektorých z vás usmrtia. 17 Všetci vás budú nenávidieť pre moje meno, 18 ale ani vlas sa vám nestratí z hlavy. 19 Vytrvalosťou zachováte si životy.


Kým chcem byť ja? Pán Ježiš vedie týmito slovami našu pozornosť k tomu, čo je pred nami – okrem iného aj k prenasledovaniu. Na Slovensku teraz zažívame náboženskú slobodu. Máme možnosť naplno využívať to, čo nám Pán Boh prostredníctvom cirkvi ponúka. Lenže nie v celom svete je to tak. Až v 40 krajinách sveta je vyše 100 miliónov kresťanov násilne prenasledovaných kvôli viere v Ježiša Krista. Každých 5 minút zomiera vo svete jeden kresťan kvôli láske k Nemu. Myslíte si, že nás sa to netýka? Skúsme sa nad tým zamyslieť. Funguje u nás v cirkvi a v našom osobnom živote všetko tak, ako má? Nedostávajú sa do popredia iné hodnoty, ako tie kresťanské? Nie je to „Božie“ kdesi na okraji, či potlačené úplne? Žijeme vieru v našich rodinách i v bežnom živote? Nie, tu nejde o to, že aj nekresťania sa musia správať ako kresťania. Neprinútime ich k tomu ani žiadnymi zákonmi. Tu ide o nás, kresťanov. Ľudia, ktorí Krista nepoznajú, budú voči nám nepriateľskí kvôli Nemu. Našou úlohou je im však ukázať, že nie sme rovnakí, ako oni. Podobne, ako Boh, im máme prejavovať lásku. Milovať ich skôr, než oni budú milovať Krista. Práve v takých chvíľach – a to je jasne napísané – nám všetkým dá Pán Boh do úst správne slová. Dnes je možno ten deň.
Autor: Erika Pospíšilová
Pieseň: ES 97


Hospodin je môj údel, vraví moja duša, preto budem očakávať na Neho. Žalospev 3,24

Skrze Neho dostal sa nám vierou aj prístup k milosti, v ktorej stojíme. A chválime sa nádejou slávy Božej. Rímskym 5,2


Ján 15,9-17 :: MODLÍME SA ZA: Hontianske Moravce (Ho)