Zamyslenie na deň 28.10.2018

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

22. nedeľa po Svätej Trojici
U Teba je však odpustenie, aby sa Ťa báli. Žalm 130,4


Rímskym 7,14-25a

14 Lebo vieme, že zákon je duchovný, ale ja som telesný, predaný hriechu. 15 Veď čo konám, tomu nerozumiem, lebo nie to robím, čo chcem, ale konám to, čo nenávidím. 16 A keď konám, čo nechcem, priznávam zákonu, že je dobrý. 17 A tak už nie ja robím, ale hriech, ktorý prebýva vo mne. 18 Viem totiž, že vo mne, to jest v mojom tele, neprebýva dobré, lebo vôľu k dobrému mám, ale nemám sily, aby som to vykonal. 19 Nečiním totiž dobré, čo chcem, ale robím zlé, čo nechcem. 20 Ale keď robím, čo nechcem, nie ja to robím, ale hriech, ktorý prebýva vo mne. 21 Pre mňa, ktorý chcem konať dobré, nachádzam teda zákon, že zlé je pri mne. 22 Podľa vnútorného človeka s radosťou súhlasím s Božím zákonom, 23 ale vo svojich údoch vidím iný zákon, ktorý bojuje proti zákonu mojej mysle a zotročuje ma zákonom hriechu, čo je v mojich údoch. 24 Biedny ja človek! Kto ma vytrhne z tohto tela smrti? 25 Ale vďaka Bohu skrze Ježiša Krista, nášho Pána! A tak teda ja – ten istý – svojou mysľou slúžim zákonu Božiemu, telom však zákonu hriechu. 


Zákon obviňuje z hriechu a vedie ku Kristovi. Efektívnosť stroja sa ukáže až vtedy, keď stroj pracuje presne podľa naprogramovaných schém. S matematickou presnosťou a dokonalosťou vykonáva svoje úlohy, ktoré mu tvorca zadal. Boží zákon sa podobá naprogramovanému stroju. Jeho úlohou je ukazovať, ako by človek mal konať a zároveň ukazuje, ako v skutočnosti koná a – čo s tým. Nepopiera jeho význam, ale poznáva a priznáva, že on Boží zákon navzdory snahám nie je schopný dodržať a naplniť. Nekoná podľa programu Stvoriteľa, ale svojvoľne a – zle. A tak konštatujúc napätie medzi povinnosťou a svojvôľou, volá: „Biedny ja človek! Kto ma vytrhne z tohto tela smrti?“ a odpovedá si slovami: „Vďaka Bohu, skrze Ježiša Krista, nášho Pána!“ Ani my nemôžeme inak, len sa pridať: „Vďaka Bohu, skrze Ježiša Krista, nášho Pána!“ Je to Ježiš Kristus, Syn Boží, ktorý nás vykúpil spod moci zákona a obnovuje v nás pôvodný Boží program, totiž program lásky (R 5,5).
Autor: Ján Hruška
Pieseň: ES 330


Hospodin povedal Abrámovi: Požehnám ťa, tak sa staneš požehnaním. 1.Mojžišova 12,2

Neodplácajte sa zlým za zlé, ani zlorečením za zlorečenie, ale naopak: žehnajte, lebo na to ste povolaní, aby ste zdedili požehnanie. 1.Petra 3,9


Matúš 18,21-35 :: Filipským 1,3-11 :: Žalm 143 :: Modlíme sa za: Rodinné spoločenstvo