Zamyslenie na deň 29.10.2018

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Zjavenie Jána 7,9-17

9 Po tomto som videl: ajhľa, veľký zástup zo všetkých národov, kmeňov, ľudí a jazykov, ktorých nikto nemohol spočítať; stáli pred trónom a pred Baránkom, oblečení do bieleho rúcha, s palmami v rukách, 10 volali mohutným hlasom: Spasenie nášmu Bohu, ktorý sedí na tróne, a Baránkovi! 11 A všetci anjeli stáli okolo trónu, okolo starších a štyroch bytostí, padli na tvár pred trónom, klaňali sa Bohu 12 a volali: Amen! Dobrorečenie a sláva a múdrosť a vďaka, a česť, a moc a sila nášmu Bohu na veky vekov. Amen. 13 Potom jeden zo starších prehovoril a spýtal sa ma: Kto sú títo oblečení do bieleho rúcha a odkiaľ prišli? 14 Odpovedal som mu: Pane môj, ty vieš! Nato mi povedal: To sú tí, čo prichádzajú z veľkého súženia a oprali si rúcha a zbielili ich v krvi Baránkovej. 15 Preto sú pred trónom Božím a slúžia Mu dňom i nocou v Jeho chráme. Sediaci na tróne ich bude zatieňovať ako stan. 16 Nebudú viac hladní ani smädní, nebude dorážať na nich slnko ani horúčava, 17 lebo Baránok, ktorý je uprostred trónu, ich bude pásť, dovedie ich k prameňom vôd života a Boh im zotrie každú slzu z očí.


Ak veríš v Ježiša Krista, ide o život! Výjavy prvých kresťanov z rímskych arén nahrádzajú dnes fotky a videá trpiacich, dokonca zmasakrovaných kresťanov. Podľa organizácie Open doors asi 100 miliónov kresťanov v 50 krajinách sveta, najmä na Blízkom východe, v Afrike a v Ázii, je vystavovaných prenasledovaniu, niekde priam genocídnym útokom s cieľom zničiť kresťanstvo. Aj napriek tomu však idú do svojich chrámov, aj keby to mali byť ich posledné bohoslužby. Po takomto útoku je miesto plné ich krvi. Apoštol Ján videl zástup mučeníkov oslavovať Pána Ježiša v nebesiach. Nevyzdvihuje ich preliatu krv, ani z nich nerobí hrdinov. Ukazuje ich ako tých, ktorí vedia, že len krv Pána Ježiša očisťuje od hriechu a zachraňuje od večnej smrti. Nedúfajú v seba, ale v Toho, od ktorého pochádza všetko spasenie i potešenie. Modlime sa za prenasledovaných kresťanov! Okrem toho potrebujú našu podporu aj morálnu, materiálnu a finančnú! Stoja v prvej línii. Nenechajme ich v utrpení osamotených! A zase my, kresťania západnej kultúry, žijúci často pohodlné, no jalové kresťanstvo, si potrebujeme uvedomiť, že ak veríme v Ježiša Krista, ide tu o život. Ten časný môže byť kvôli viere veľmi ťažký. No Ježiš dáva tým, ktorí ho nezapreli, večný život v nebesiach.
Autor: Mária Hroboňová
Pieseň: ES 475


Ty si však povstaň a hovor im všetko, čo ti prikážem. Jeremiáš 1,17

Stojte teda: bedrá si opášte pravdou, oblečte si pancier spravodlivosti a obujte si pohotovosť k evanjeliu pokoja. Efezským 6,14-15


Ozeáš 12,1-7 :: Modlíme sa za: Mokrá Lúka (Ge)