Zamyslenie na deň 27.10.2018

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Zjavenie Jána 7,1-8

1 Potom som videl štyroch anjelov stáť na štyroch uhloch zeme, ktorí držali štyri zemské vetry, aby nevial vietor ani na zem, ani na more, ani na nijaký strom. 2 A videl som vystupovať od východu slnka iného anjela; mal pečať živého Boha, zvolal mohutným hlasom na štyroch anjelov, ktorí dostali moc škodiť zemi, moru, 3 a hovoril im: Neškoďte zemi ani moru ani stromom, kým služobníkov nášho Boha neoznačíme na čelách. 4 Počul som počet označených: sto štyridsaťštyritisíc zo všetkých kmeňov izraelských: 5 z kmeňa Júdovho dvanásťtisíc označených, z kmeňa Rúbenovho dvanásťtisíc, z kmeňa Gádovho dvanásťtisíc, 6 z kmeňa Ašerovho dvanásťtisíc, z kmeňa Neftalímovho dvanásťtisíc, z kmeňa Menaššeho dvanásťtisíc, 7 z kmeňa Simeonovho dvanásťtisíc, z kmeňa Lévího dvanásťtisíc, z kmeňa Issacharovho dvanásťtisíc, 8 z kmeňa Zebulúnovho dvanásťtisíc, z kmeňa Jozefovho dvanásťtisíc, z kmeňa Benjamínovho dvanásťtisíc označených.


Znak záchrany. Izraeliti, ktorí bývali v Egypte, si mali baránkovou krvou potrieť zárubňu dverí. Znamenalo to, že anjel smrti sa nedotkne prvorodeného v ich dome a bude žiť. Tento príbeh zo Starej zmluvy mi ukazuje podobnosť s naším dnešným textom. Anjel, ktorý mal Božiu pečať, mal označiť čelo Božích služobníkov, aby boli pod Božou ochranou. Pán Boh sa o Svoj ľud vždy postará, napriek akejkoľvek zlej situácii. Jeden podnikateľ povedal: „Pán Boh nepovedal, že zachráni tvoje podnikanie, ale povedal, že sa postará o teba.“ A postaral sa. Aj mne otvoril dvere do inej oblasti obživy a podnikanie som zavesil na klinec. Naším znakom záchrany ako Božích detí je závdavok Ducha Svätého. Je daný tým, ktorí prijali Ježiša za Svojho Pána. Pán si Svoje deti ochráni a privedie do víťazného cieľa – večného života.
Autor: Marek Poloha
Pieseň: ES 503


Nechoďte za inými bohmi slúžiť a klaňať sa im; nepopudzujte ma výtvorom svojich rúk. Jeremiáš 25,6

Zložme všetko, čo nám je na ťarchu, i hriech, ktorý nás tak ľahko opantáva, a buďme vytrvalí v zápase, ktorý máme pred sebou. Hľaďme na Ježiša, Pôvodcu a Dokonávateľa viery. Židom 12,1-2


2.Timoteovi 2,1-5(6) :: Modlíme sa za: Modra – Kráľová (Ba)