Zamyslenie na deň 28.1.2019

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Rímskym 3,1-20

1 V čom je teda prednosť Žida, alebo aký úžitok má obriezka? 2 Veľký v každom ohľade! Predovšetkým to, že Židom boli zverené slová Božie. 3 Veď čo, ak sa niektorí aj stali nevernými, či ich nevernosť zničí Božiu vernosť? 4 Vôbec nie! Ale nech je Boh pravdovravný a každý človek luhár, ako je napísané. Aby si bol ospravedlnený vo svojich slovách a zvíťazil si, keď ťa súdia. 5 Keď však naša neprávosť Božiu spravodlivosť dokazuje, čo povieme? Či Boh nie je nespravodlivý – po ľudsky hovorím – keď uvaľuje svoj hnev? 6 Vôbec nie! Veď ako by potom súdil Boh svet? 7 A keď sa pravda Božia mojou lžou rozhojnila Jemu na slávu, prečo mám byť ešte ako hriešnik súdený? 8 A či nie je tak, ako sa nám rúhajú a ako niektorí tvrdia, že my hovoríme: Páchajme zlé, aby prišlo dobré? Ich odsúdenie je spravodlivé. 9 Čo teda? Máme nejakú prednosť? Vôbec nemáme! Veď práve sme obvinili Židov i Grékov, že všetci sú pod hriechom, 10 ako je napísané: Nieto spravodlivého ani jedného, 11 nieto rozumného, nikoho, kto by hľadal Boha; 12 všetci sa odklonili, napospol sa stali neužitočnými, nieto, kto by činil dobré, nieto ani jedného. 13 Ich hrdlo je hrob otvorený, klamali jazykmi, hadí jed majú pod perami, 14 ústa plné kliatby a horkosti, 15 nohy rýchle prelievať krv, 16 skaza a bieda je v ich stopách, 17 cestu pokoja nepoznali; 18 nieto bázne Božej pred ich očami. 19 Ale vieme, že čo zákon hovorí, hovorí tým, ktorí sú pod zákonom, aby sa všetky ústa zapchali a celý svet bol vinný pred Bohom, 20 pretože zo skutkov zákona nebude ospravedlnený pred Ním ani jeden človek, lebo zo zákona je poznanie hriechu.


Kto je lepší? Táto otázka často znie nielen v našich mysliach, ale často ju vyslovíme aj nahlas. Som lepší než ten druhý? Som spravodlivejší? Chceme byť výnimočnejší než tí druhí. Chceme, aby mali o nás ľudia lepšiu mienku, a tak konáme to, čo sa nám zdá správne, hoci to tak vždy nie je. Dnešné Božie Slovo nám vydáva svedectvo, že pred Bohom nemá nikto prednosť! Ani Slovák, ani Grék, dokonca ani Izraelec. Áno, Boh si so zasľúbením vyvolil izraelský národ, no Pán Boh má záujem o každého jedného z nás! On po nás túži! Veď v evanjeliu podľa Matúša čítame (Mt 18,14): Tak nie je vôľa nášho Otca v nebesiach, aby zahynul čo aj len jeden z týchto maličkých, „ale aby sa všetci dali na pokánie!“ (2Pt 3,9). Dôležité je, aby sme nad svojím životom vyznali vládu Pána Ježiša Krista, pretože jedine On nás dokáže spasiť! Nie naše postavenie nás zachráni, nie naša národnosť, nie naše skutky, ale jedine Ježiš Kristus, „pretože zo skutkov zákona nebude ospravedlnený pred Ním ani jeden človek, lebo zo zákona je poznanie hriechu“ – ako čítame v dnešnom texte (v.20). Nech je nám každý deň radosťou i nádejou práve to, že Boh je spravodlivý, neuprednostňuje nikoho a že sme ospravedlnení jedine z milosti Pána Ježiša Krista!
Pieseň: ES 493
Autor: Ondrej a Michaela Šoltésovci
Modlitba: Odpusť nám, Bože, vyvyšovanie nad druhými, hoci poznáme ich zlé skutky! Ani my si nezaslúžime Tvoju lásku. Pre Teba sme rovnako odsúdeniahodní, ako zločinci. Preto nás utišuj Evanjeliom a pomáhaj milovať všetkých! Amen.


Hlas plesania a spásy v stanoch spravodlivých: Pravica Hospodinova dokázala silu! Pravica Hospodinova je vyvýšená. Žalm 118,15.16

Radujte sa v Pánovi vždy! Opakujem: radujte sa! Filipským 4,4


Skutky apoštolov 16,9-15 :: Modlíme sa za: Horná Strehová (No)