Zamyslenie na deň 29.1.2019

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Rímskym 3,21-31

21 Ale teraz sa bez zákona zjavila spravodlivosť Božia, ktorú dosvedčujú zákon i proroci, 22 a to spravodlivosť Božia z viery v Ježiša Krista všetkým veriacim; lebo niet rozdielu: 23 Všetci totiž zhrešili a nemajú slávy Božej, 24 ale ospravedlňovaní sú zadarmo z Jeho milosti skrze vykúpenie v Kristovi Ježišovi, 25 ktorého Boh dal ako prostriedok zmierenia skrze vieru, v Jeho krvi, aby dosvedčil svoju spravodlivosť prehliadnutím hriechov páchaných predtým, 26 v čase Božej zhovievavosti, aby tak dosvedčil svoju spravodlivosť v terajšom čase, aby On bol spravodlivý a ospravedlnil toho, kto verí v Ježiša. 27 Kde je teda chvastanie? Je vylúčené! Akým zákonom? Zákonom skutkov? Nie, naopak, zákonom viery. 28 Lebo tak myslíme, že človek ospravedlnený býva vierou bez skutkov zákona. 29 Alebo či je Boh len Bohom Židov? A či nie aj pohanov? Áno, aj pohanov, 30 lebo veď jeden je Boh, ktorý obrezaného ospravedlní z viery a neobrezaného skrze vieru. 31 Či teda vierou rušíme zákon? Vôbec nie! Ale platnosť zákona potvrdzujeme.


Aká je moja viera? My sme Pána Ježiša na vlastné oči nevideli, fyzicky sme sa Ho nedotýkali, no ako Pán povedal Tomášovi (Jn 20,29): „Pretože si ma videl, uveril si; blahoslavení, ktorí nevideli, a predsa uverili.“ Ak by sme sa spoliehali na to, čo vidíme okolo seba, veľmi rýchlo by sme sa vzdali. No ak si uvedomíme, že dôležitejšia je viera v Toho, „ktorého Boh dal ako prostriedok zmierenia skrze vieru“ (v.25), máme istotu. Dnes čítame Božie Slovo o tom, že sme všetci zhrešili a nemáme Božiu slávu, ale vďaka Ježišovej láske sa nám dostalo úžasnej milosti, ktorá sa nám ponúka zadarmo. Sme vykúpení Ježišovou krvou na golgotskom kríži! Jeho krv bola, je a bude postačujúca aj pre nás! On to už dávno urobil a netreba nijaké Jeho „znovuobetovanie“. Pán je verný a ak niečo urobil/povedal vtedy, platí to aj dnes – bez ohľadu na naše názory, predstavy, pocity. Nemáme prekrúcať Jeho slová a tvrdiť, že to bolo písané pre určitú dobu a v určitých podmienkach, za určitých okolností! „Nebo a zem sa pominú, ale moje slová sa nikdy nepominú,“ znie výrok Pána Ježiša Krista (Mt 24,35). Všetko, čo povedal, myslel vážne a platí to aj pre nás – ľudí žijúcich v 21. storočí! Kráčajme vo viere v Toho, ktorý za nás už zaplatil a ospravedlnil nás!
Pieseň: ES 489
Autor: Ondrej a Michaela Šoltésovci
Modlitba: Ďakujeme Ti, Ježišu, za Tvoju obeť! Odpusť, ak ju nevnímame ako najúžasnejší dar! Posilni naše srdcia, aby sme mali radosť a vieru z Teba a v Teba! Amen.


Ty, nádej Izraela, záchrana jeho v čase súženia, prečo si ako cudzí v krajine a ako pútnik, čo sa uchyľuje len na nocľah? Jeremiáš 14,8

Doteraz poznávam čiastočne, ale potom poznám tak, ako aj mňa poznal (Boh). 1.Korintským 13,12


Rímskym 15,7-13 :: Modlíme sa za: Horné Saliby (Ba)