Zamyslenie na deň 27.5.2021

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Skutky apoštolov 3,17-26

17 Ale teraz viem, bratia, že ste to z nevedomosti urobili, ako aj vaši poprední mužovia; 18 Boh však takto splnil, čo predzvestoval ústami všetkých prorokov, totiž, že jeho Pomazaný bude trpieť. 19 Preto kajajte sa a obráťte, aby vám boli zahladené hriechy, 20 prišli vám časy duchovného osvieženia od Pána a aby vám poslal predurčeného Krista Ježiša, 21 ktorého musia prijať nebesá až do času, v ktorom Boh napraví všetko, o čom od vekov hovoril ústami svojich svätých prorokov. 22 Veď Mojžiš riekol: Pán Boh vzbudí vám spomedzi vašich bratov proroka ako mňa; toho budete poslúchať vo všetkom, čokoľvek bude vám hovoriť; 23 ale vyhubená bude z ľudu každá duša, ktorá by neposlúchala toho proroka. 24 Všetci proroci od Samuela rad radom, ktoríkoľvek hovorili, zvestovali aj tieto dni. 25 Vy ste synovia prorokov a synovia zmluvy, ktorú uzavrel Boh s vašimi otcami, keď povedal Abrahámovi: V tvojom potomkovi budú požehnané všetky čeľade zeme. 26 Predovšetkým vám teda vzkriesil Boh svojho Služobníka a poslal Ho, aby vás požehnal tým, že vás všetkých odvráti od vašich neprávostí.


Zahladené hriechy – duchovné osvieženie. Myslím, že sme zúžili význam slova HRIECH iba na morálnu kategóriu, a preto sa rovnako, ako zákonníci, zameriavame iba na morálne dôrazy. Samozrejme, hriechom je aj morálne zlyhanie, ale poďme trochu hlbšie. HRIECH je v pôvodnom význame – minutie sa cieľa, a to je oveľa závažnejší problém. Klamstvo, kradnutie, smilstvo sú len zlé dôsledky života, ktorý sa minul cieľa! Prečo si bol stvorený, človeče? SUMMUM BONUM! Často vyslovujeme želanie: „Všetko dobré!“ – neuvedomujúc si plný a hlboký význam týchto slov. Želanie by som málinko upravil do vety, pripomenutia a povzbudenia: SI TU PRE VŠETKO DOBRÉ. Pamätaj na to! Tak, ako je Boh absolútnou veličinou dobra, my sme Jeho ODTLAČKOM. Ak je to tak, naplnili sme cieľ stvorenstva, ktorým je Jeho OSLAVA, uctievanie dobrotou. Odrážať denno-denne Jeho DOBROTU! Pod častým klišé – „osláviť Pána“ si predstavujeme iba piesne, rituály, slávnosti… Spýtali ste sa niekedy, čo z toho vlastne DOBRÝ Boh má? Ak má niečo v dobrom Božom svete význam, tak je to DOBRO-myseľnosť, DOBRO-rečenie a DOBRO-činenie na tomto svete. Veď o čom je zlatý Kristov zákon, voči ktorému niet námietky: „Miluj (DOBRÉHO) Boha a miluj (ZAHŔŇAJ DOBROTOU) blížneho svojho ako seba samého?! Aké jednoduché! Robme tak, veď sme boli stvorení na Jeho obraz!
Modlitba: Odpusť, Bože, že málo myslíme na Tvoje dobro, ktoré máme žiť! Hráme divadlá. Oslavujeme Ťa perami, ale srdcia sú ďaleko od dobromyseľnosti voči všetkým. Prenikaj nás a konaj cez nás Ty, ktorý si Dobro samo! Amen.
Pieseň: ES 333
Autor: Ľubomír Badiar


Káleb povedal Józuovi: „Moji bratia prestrašili srdce ľudu. Ja som sa však pridŕžal Hospodina, svojho Boha.“ Józua 14,8

Pridŕžaj sa pevne toho, čo máš, aby ti nikto nevzal veniec! Toho, kto zvíťazí, urobím stĺpom v chráme svojho Boha. Zjavenie Jána 3,11-12


2.Korintským 3,2-8(9) :: Modlíme sa za: Levice (Dn)