Zamyslenie na deň 26.5.2021

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Skutky apoštolov 3,11-16

11 A keďže sa potom pridržiaval Petra a Jána, všetok ľud zbehol sa k nim do siene, takzvanej Šalamúnovej, a všetci boli prestrašení. 12 Keď to Peter videl, prehovoril k ľudu: Mužovia izraelskí, čo sa divíte tomuto? Alebo čo hľadíte na nás tak uprene, akoby sme svojou silou alebo zbožnosťou boli spôsobili, že chodí! 13 Boh Abrahámov, Izákov, Jákobov, Boh našich otcov, oslávil svojho Služobníka Ježiša, ktorého ste vy vydali a zapreli pred Pilátom, keď Pilát usúdil, že Ho treba prepustiť. 14 Vy ste zapreli toho Svätého a Spravodlivého a vyžiadali si ako milosť muža-vraha, 15 ale zamordovali ste Vodcu života, ktorého Boh vzkriesil z mŕtvych; a my sme svedkami toho. 16 A teraz pre vieru v Jeho meno prinavrátilo Jeho meno silu tomu, ktorého vidíte a poznáte, a viera, ktorá je skrze Neho, dala mu toto úplné zdravie pred tvárou všetkých vás.


Pre vieru v Jeho meno. Prijali sme v mene Ježiša Krista Božiu moc k úplnému zdraviu? Pod zdravím si my, ľudia, predstavujeme najmä fyzickú úľavu, ústup bolesti alebo úplné uzdravenie choroby tela. Áno, zdravie chápeme predovšetkým v súvislosti s naším telom, ale takto ho zužovať by bolo veľmi povrchné a nepravdivé. Sú predsa aj choroby duše, poruchy osobnosti, morálne zlyhania, zločiny, ktoré majú k zdravému životu veľmi ďaleko a spôsobujú poruchy a traumy s celoživotnými následkami. Domáce násilie, zneužívanie detí, vykorisťovanie chudobných, utláčanie bezmocných… Aj biblický príbeh uzdravenia desiatich malomocných hovorí o deviatich uzdravených, ktorí zrejme nepochopili, čo sa vlastne udialo. Nestretli iba zázračného uzdravovateľa, ale Krista Spasiteľa a Záchrancu. Vari toto nepotrebovali? Lebo Krista nemožno stretnúť iba ako prvú pomoc pri havárii nášho tela, ani Ho ponížiť na akútnu záchrannú službu, ako to mnohí robia. Nie je ani poistným agentom pre prípad nepredvídateľných udalostí. Ak človek v Kristovi nehľadá ZÁCHRANCU, nehľadá podstatu a ľahko skĺzne do sebaklamu. Áno, MOC Pánova je moc k existenciálnej záchrane, nielen k čiastočným pozemským úľavám. MOC Kristova je úplná, dokonalá, večná – sprevádza nás cestou PREMENY až do konca. Nevzdávajme to! Ako povedal ktosi múdry: Majte so mnou trpezlivosť – BOH na mne pracuje!
Modlitba: Zachraňuj nás, Pane Ježišu! Zachraňuj z našich hriechov! Zachraňuj od nich, nech im neslúžime, ale slobodne žijeme Tvoju lásku a Tvoju obeť! Amen.
Pieseň: ES 249
Autor: Ľubomír Badiar


Všetko, čo Boh koná, trvá naveky. Nemožno k tomu nič pridať ani z toho nemožno ubrať. Kazateľ 3,14

Neodvolateľné sú Božie dary milosti a povolanie. Rimanom 11,29


Efezanom 1,11-14 :: Modlíme sa za: Leštiny (Lo)