Zamyslenie na deň 27.5.2017

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Skutky apoštolov 4,13-22

13 Keď videli smelosť Petrovu a Jánovu a dozvedeli sa, že sú neučení a prostí ľudia, divili sa; lebo ich poznali, že boli s Ježišom. 14 A keď videli stáť pri nich aj uzdraveného človeka, nevedeli, čo im namietať. 15 Kázali im teda vyjsť z rady, potom sa radili medzi sebou 16 hovoriac: Čo urobíme s týmito ľuďmi?! Veď tí, čo bývajú v Jeruzaleme, vedia, že prostredníctvom nich stalo sa zjavné znamenie a my to nemôžeme popierať. 17 Ale aby sa to ešte väčšmi nerozširovalo medzi ľudom, pohrozme im, aby nikomu viac nehovorili v tom mene. 18 Predvolali si ich teda a prikázali im, aby nikdy viac ani nehovorili ani neučili v mene Ježišovom. 19 Ale Peter a Ján odpovedali im takto: Súďte, či je spravodlivé pred Bohom poslúchať viac vás ako Boha! 20 Lebo my nemôžeme nehovoriť o tom, čo sme videli a počuli. 21 Nato im pohrozili a prepustili ich, lebo nenašli spôsob, ako ich potrestať, a najmä kvôli ľudu, pretože všetci velebili Boha za to, čo sa stalo; 22 keďže človek, na ktorom sa stalo znamenie uzdravenia, mal vyše štyridsať rokov.


Poslúchaj viac Boha, ako ľudí a seba! Petrova a Jánova smelosť je úplným opakom ich správania v čase, keď bol pred takouto židovskou radou na výsluchu Ježiš. Áno, teraz títo jednoduchí a neučení mužovia hovoria bez strachu, múdro a logicky, konajú mocné divy. To je to, čo sa aj dnes deje s človekom, ktorého vedie Duch Boží: „Svedectvo Hospodinovo je hodnoverné, múdrym robí prostého“ (Ž 19,8). Božia prítomnosť nás posväcuje, premieňa tak, aby sme sa stále viac podobali Ježišovi, boli nádobou „na každé dobré dielo pripravenou“ (2Tim 1,21). Preto sa Peter a Ján nezľakli hrozieb a správne odpovedali, že „Boha treba viac poslúchať ako ľudí!“ A ich ústa hovorili o Ježišovi z plnosti sŕdc. Aj my prežívame takéto situácie. Chvíle, keď sa máme rozhodnúť, koho poslúchnuť. Boha alebo ľudí. A nie vždy sa rozhodujeme správne. Často podľahneme okolnostiam, tlaku okolia, rodiny, či vlastnému pohodliu. Aby sme mohli poslúchať Boha a aby sme boli citliví na tie križovatky dní, v ktorých sa rozhodujeme, potrebujeme poznať Božiu vôľu. Neuspokojme sa so všeobecným poznaním a včerajším konaním! Aj dnes sa skloňme, vyznajme svoju neposlušnosť, hľadajme Jeho vôľu pre svoj život a prosme, aby bol s nami, keď sa budeme snažiť poslúchať viac Jeho!
Autor: Zuzana Šofranková
Pieseň: ES 454


Hospodin si riekol: Nebudem už pre človeka preklínať zem, lebo jeho zmýšľanie je zlé od mladosti. 1.Mojžišova 8,21

Viete, že Boží Syn sa zjavil, aby sňal hriechy. 1. Jána 3,5


Zjavenie 4,1-11:: MODLÍME SA ZA: Levice (Dn)