Zamyslenie na deň 26.4.2021

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Daniel 3,1-30

1 Kráľ Nebúkadnecar zhotovil zlatú sochu šesťdesiat lakťov vysokú, šesť lakťov širokú. Dal ju postaviť v údolí Dúra v Babylone. 2 Kráľ Nebúkadnecar dal zvolať satrapov, predákov, miestodržiteľov, radcov, správcov pokladu, sudcov, úradníkov, všetkých hodnostárov krajiny, aby prišli na posviacku sochy, ktorú dal postaviť. 3 Vtedy sa zhromaždili satrapovia, predáci, miestodržitelia, radcovia, správcovia pokladu, sudcovia, úradníci a všetci hodnostári krajiny na posviacku sochy, a postavili sa pred ňu. 4 Hlásateľ nahlas volal: Prikazuje sa vám, ľudia, národy a národnosti: 5 Vo chvíli, keď začujete zvuk rohu, píšťaly, citary, harfy, lutny, gájd a ostatných hudobných nástrojov, musíte padnúť a klaňať sa zlatej soche, ktorú dal postaviť kráľ Nebúkadnecar. 6 Kto nepadne a nebude sa klaňať, v tú istú hodinu má byť uvrhnutý do rozpálenej ohnivej pece. 7 Preto, keď rozličné národy počuli zvuk rohu, píšťaly, citary, harfy, lutny, gájd a ostatných hudobných nástrojov, všetci ľudia, národy a národnosti padli a poklonili sa zlatej soche, ktorú kráľ Nebúkadnecar dal postaviť. 8 V tom istom čase pristúpili niekoľkí chaldejskí mužovia a zlomyseľne obžalovali Židov. 9 Povedali kráľovi Nebúkadnecarovi: Kráľu, ži naveky. 10 Ty, kráľ, si vydal rozkaz, aby každý človek, ktorý začuje zvuk rohu, píšťaly, citary, harfy, lutny, gájd a ostatných hudobných nástrojov, padol a poklonil sa zlatej soche. 11 Kto však nepadne a nebude ju vzývať, nech je uvrhnutý do rozpálenej ohnivej pece. 12 Sú tu istí judskí mužovia, ktorých si poveril správou babylonskej krajiny – Šadrach, Méšach a Abéd-Negó. Títo mužovia, kráľu, neberú ohľad na teba, tvojich bohov neuctievajú a zlatej soche, ktorú si dal postaviť, sa neklaňajú. 13 Vtedy Nebúkadnecar v rozčúlení a v hneve rozkázal predviesť Šadracha, Méšacha a Abéd-Nega. Vtedy priviedli oných mužov pred kráľa. 14 Nebúkadnecar ich oslovil: Je to pravda, Šadrach, Méšach a Abéd-Negó, že neuctievate mojich bohov a neklaniate sa zlatej soche, ktorú som dal postaviť? 15 Teraz, ak ste ochotní vo chvíli, keď počujete zvuk rohu, píšťaly, citary, harfy, lutny, gájd a ostatných hudobných nástrojov, padnúť a pokloniť sa soche, ktorú som dal urobiť, dobre. Ale ak sa nebudete klaňať, v tú hodinu vás hodia do rozpálenej pece. Aký boh by vás mohol vyslobodiť z mojich rúk? 16 Šadrach, Méšach a Abéd-Negó odpovedali kráľovi Nebúkadnecarovi: Na to ti nemusíme odpovedať ani slovo. 17 Keď to musí byť, náš Boh, ktorého vzývame, nás môže vyslobodiť z rozpálenej ohnivej pece, a vyslobodí nás aj z tvojej ruky, kráľu. 18 Ale ak nie, vezmi na vedomie, kráľu, že tvojich bohov nebudeme vzývať a zlatej soche, ktorú si dal postaviť, sa nebudeme klaňať. 19 Vtedy Nebúkadnecar vzkypel zlosťou a výraz jeho tváre sa voči Šadrachovi, Méšachovi a Abéd-Negóvi zmenil. Rozkázal rozžeraviť pec sedemkrát viac, ako sa zvyčajne kúrilo. 20 Najsilnejším mužom zo svojho vojska rozkázal poviazať Šadracha, Méšacha a Abéd-Nega a vrhnúť do rozpálenej ohnivej pece. 21 Potom poviazali oných mužov v ich plášťoch, šatách, klobúkoch a odeve a vrhli ich do rozpálenej ohnivej pece. 22 Pretože kráľov rozkaz bol taký prísny, a pec bola nadmieru rozpálená, plameň z nej usmrtil mužov, ktorí niesli Šadracha, Méšacha a Abéd-Nega. 23 Ale tí traja poviazaní mužovia – Šadrach, Méšach a Abéd-Negó – padli do vnútra rozpálenej ohnivej pece. 24 Potom kráľ Nebúkadnecar zdesený náhle vstal. Svojim radcom povedal: Neuvrhli sme troch poviazaných mužov do ohňa? Odvetili mu: Skutočne, kráľu! 25 On povedal: Ja však vidím štyroch mužov voľne sa prechádzať v ohni, a niet na nich stopy porušenia. Ale výzor štvrtého je podobný synovi bohov. 26 Vtedy Nebúkadnecar pristúpil k otvoru rozpálenej ohnivej pece a povedal: Šadrach, Méšach a Abéd-Negó, služobníci najvyššieho Boha, vyjdite a poďte sem. Šadrach, Méšach a Abéd-Negó vystúpili z ohňa. 27 Potom sa zhromaždili satrapovia, predáci, miestodržitelia, kráľovi ministri a videli, že oheň nemal nijakú moc nad telami mužov. Ani vlas na hlave im nepriškvrkol, ani šaty sa im nezmenili ani nepáchli ohňom. 28 Nebúkadnecar povedal: Nech je požehnaný Boh Šadrachov, Méšachov a Abéd-Negov, ktorý poslal svojho anjela a zachránil svojich služobníkov, ktorí Mu dôverovali. Prestúpili príkaz kráľov, ale vydali vlastné telá, aby nemuseli vzývať a uctievať boha okrem svojho Boha. 29 Preto vydávam nariadenie: Ktokoľvek z akéhokoľvek ľudu, národa alebo národnosti vysloví niečo hanlivého proti Bohu Šadrachovmu, Méšachovmu a Abéd-Negovmu, má byť rozkúskovaný a jeho dom obrátený na hnojisko. Lebo niet iného boha, ktorý by tak mohol zachraňovať ako tento! 30 Vtedy kráľ povýšil Šadracha, Méšacha a Abéd-Nega v Babylone.


Zázračný príbeh. Ako dieťa som z príbehu o mládencoch v peci najviac vnímal ich zázračné vyslobodenie. Samozrejme, že tento „happy end“ mal pre mňa rozprávkový nádych. Neskôr som si všimol v príbehu iné dve vety, ktoré sú pre mňa oveľa inšpirujúcejšie. Je to chvíľa, keď mládenci kráľovi do očí hovoria: „Náš Boh nás môže vyslobodiť aj z ohnivej pece aj z tvojej ruky. Ale aj keby to neurobil, ber na vedomie, že nebudeme vzývať tvojich bohov a nebudeme sa klaňať tvojej zlatej soche.“ Ak hľadáme v Biblii vzory pravej viery, tu máme jeden z nich. Je to viera človeka, ktorý verí Bohu – no nie preto, aby ho vytrhol z každého problému, ale ktorý verí Bohu v každom probléme. – – O niečo neskôr ten istý prístup vidíme u Ježiša v Getsemane: „Splním Otcovu vôľu, hoci by som mohol žiadať légie anjelov na svoju ochranu alebo zmenu plánu a vynechanie kríža z plánu spasenia. Ja však verím Otcovi, že On vie, čo treba urobiť. Preto nech sa stane Tvoja vôľa a nie moja.“ Nie stále čakanie na zázrak, ale spoľahnutie sa, že Pán Boh má dobrý plán aj vtedy, keď ja nevidím východisko – to je viera, dôvera v Boha! Kiež by sme všetci mali odvahu takto veriť!
Pieseň: ES 230
Autor: Ján Velebír


Bude to jediný deň známy iba Hospodinovi. Nebude to ani deň, ani noc, ale vo večernom čase bude svetlo. Zachariáš 14,7

Toto je zvesť, ktorú sme od neho počuli a ohlasujeme vám: „Boh je svetlo a nieto v ňom nijakej tmy.“ 1.Jánov 1,5


1.Mojžišova 1,6-8 :: Modlíme sa za: Kameňany (Ge)