Zamyslenie na deň 27.3.2024

Marek 15,1-15

1 Hneď na úsvite sa zišli veľkňazi so zákonníkmi a staršími i celá veľrada. Ježiša spútali, odviedli a vydali Pilátovi. 2 Pilát sa ho spýtal: „Ty si kráľ Židov?“ On mu odpovedal: „Ty to hovoríš.“ 3 Veľkňazi ho obviňovali z mnohých vecí. 4 Pilát sa ho znova spýtal: „Nič neodpovedáš? Pozri, čo všetko na teba žalujú.“ 5 Ježiš však už nič neodpovedal, takže sa Pilát čudoval. 6 Na sviatky im prepúšťal na slobodu jedného z väzňov, o ktorého žiadali. 7 S povstalcami, ktorí sa pri vzbure dopustili vraždy, bol uväznený muž menom Barabbáš. 8 Zástup vystúpil hore, žiadal si to, čo im Pilát vždy robieval. 9 Pilát im povedal: „Chcete, aby som vám prepustil toho kráľa Židov?“ 10 Lebo vedel, že veľkňazi ho vydali zo závisti. 11 Veľkňazi však poštvali zástup, aby si žiadal prepustiť radšej Barabbáša. 12 Ale Pilát sa znova obrátil na nich a spýtal sa: „Čo mám teda urobiť s tým, ktorého nazývate kráľom Židov?“ 13 Vtedy znovu zvolali: „Ukrižuj ho!“ 14 Pilát im povedal: „A čo zlé urobil?“ Oni však ešte hlasnejšie kričali: „Ukrižuj ho!“ 15 Vtedy Pilát, rozhodnutý vyhovieť zástupu, prepustil Barabbáša, no Ježiša dal zbičovať a vydal ho, aby ho ukrižovali.


Právo alebo Ježiš? My ľudia sa radi domáhame spravodlivosti. Ak na nás niekto hodí špinu, chceme očistiť svoje meno. Krivo obvinení, ohovorení ľudia často vysúdia peniaze, ak niekto pošpiní ich meno. Sú zákony, ktoré chránia človeka pred tým, aby mu niekto svojvoľne poškodzoval meno. Napriek tomu sa práve hriešny človek rád hrá na neviniatko. Súdi sa, obhajuje, bráni a chráni, aby vyzeral dobre. A tak sú súdy zavalené spormi medzi väčšími a menšími hriešnikmi, lebo „niet spravodlivého ani jedného.“ A ten Jeden, ktorý by sa brániť mohol a mal na to právo, Ten ticho stojí a prijíma pečiatku zločinca. Jeho odovzdanosť sa nám ale nepáči, lebo On chce, aby sme Ho nasledovali. My totiž pokojne rozbíjame cirkev i rodinu kvôli svojim vlastným nárokom na pravdu. No nespravodlivo trpieť odmietame. Ty Ho však nasleduj aj v tomto! Nevzpieraj sa a poslúchni Ho! Počúvaj, čo ti radí a podriaď Mu svoj život! A potom Jeho moc a veľkosť obete a milosti, ku ktorej nie je žiadna alternatíva, spôsobí v tebe nový, večný život. Je potrebné sa len s vďakou skloniť a pokorou naplniť svoj život. Pán Ježiš všetko zniesol a pretrpel kvôli mne a kvôli tebe. Skús to aj ty urobiť pre svojho blížneho. Pán Ježiš sa vzdal Svojho života, aby sme my mohli žiť. Chvála a vďaka Mu za to!

Modlitba: Bože, ďakujem za Tvoju milosť. Odpusť, že sa domáham spravodlivosti, hoci pre mňa je spravodlivý trest v pekle. Posilňuj mi vieru v Ježiša, ktorý priniesol ospravedlnenie. Amen.
Pieseň: ES 87
Autor: Ján Kolesár


Hospodin chudobnému stojí po pravici, aby ho zachránil pred tými, čo ho súdia. Žalm 109,31

Bratia moji milovaní, počúvajte: „Azda Boh nevyvolil tých, čo sú podľa sveta chudobní, aby sa stali bohatými vo viere a dedičmi kráľovstva,  prisľúbeného tým, čo Ho milujú?“ Jakub 2,5


Lukáš 22,1-6 • Modlíme sa za: Levice (DNS)