Zamyslenie na deň 28.3.2024

Zelený štvrtok – Dies viridum
Zaistil pamiatku Svojim divom; milostivý a milosrdný je Hospodin. Žalm 111,4


Marek 15,16-23

16 Vojaci ho vyviedli do nádvoria vládnej budovy a zvolali celú kohortu. 17 Obliekli ho do purpurového plášťa, na hlavu mu nasadili korunu upletenú z tŕnia, 18 a začali ho pozdravovať: „Buď pozdravený, kráľ Židov!“ 19 Trstinou ho bili po hlave, pľuli naňho, kľakali pred ním a klaňali sa mu. 20 Keď sa mu dosť naposmievali, vyzliekli mu purpurový plášť a znova mu obliekli jeho šaty. Potom ho vyviedli, aby ho ukrižovali. 21 Prinútili okoloidúceho, istého Šimona z Cyrény, Alexandrovho a Rúfusovho otca, ktorý práve prichádzal z poľa, aby mu niesol kríž. 22 Viedli ho na miesto Golgota, čo v preklade znamená Lebka. 23 Dávali mu víno zmiešané s myrhou, ale on to neprijal.


Ak Ho minieš, zahynieš! Príbeh Šimona Kyrenejského ukazuje na to, že aj keď si myslíš, že teba sa príbeh Pána Ježiša netýka, lebo ty máš svoje cesty a svoju prácu, povinnosti, rodinu a vzťahy, aj tak sa ťa týka. Kristus a Jeho kríž sa ťa dotkne, či chceš, alebo nechceš. Skôr alebo neskôr sa s Ním stretneš. Bez Jeho kríža nemôžeš žiť a raz všetko požehnanie tohto kríža o tebe rozhodne. Podľa toho, či si Ho prijal, alebo nie. – – Čítame, že Pánu Ježišovi Kristovi vojaci núkajú pitie. On pred pár hodinami ustanovil také pitie, ktoré zachraňuje ľudí až podnes. Ten, kto sa rozhodne prijať miesto pri Jeho stole a pridá sa k Nemu, bude žiť. Ale vojaci Pánovi núkajú iné pitie – také, aké dáva tento svet, aby Ho omámilo a zmiernilo Jeho bolesť. Boží Syn nepotrebuje omamný nápoj, nepotrebuje útek či únik z reality. Drogy a závislosti často patria k prostriedkom, ktorými ľudia hľadajú únik z ťažkostí a trápení. Ale nik sa takto ešte nezachránil ani nevyliečil a ani neoslobodil od ťažkostí či bolesti. Túto silu a moc môže tvojmu životu priniesť iba živý a pre Teba trpiaci Boh. Pri Jeho stole a stolovaní nájdeš pomoc a riešenie života. Oslavuj Ho za to.

Modlitba: Bože, ďakujem, že nás zahŕňaš do Tvojho príbehu, nech sme kdekoľvek. Odpusť, že na Teba často zabúdame. Daj, nech sme zjednotení s Kristom aj na cestách kríža. Amen.
Pieseň: ES 603
Autor: Ján Kolesár


Spravodlivosť pozdvihuje národ, no hriech je pre národy hanbou. Príslovia 14,34

Potom vyšiel Ježiš von a ako zvyčajne odobral sa na Olivový vrch; učeníci Ho nasledovali. Keď prišiel na miesto, povedal im: „Modlite sa, aby ste neupadli do pokušenia.“ Lukáš 22,39-40


Ján 13,1-15.34-35 • 1.Korinťanom 11,(17-22)23-26(27-29.33-34a) • 2.Mojžišova 12,1-4(5)6-8(9)10-14 • Modlíme sa za: Levoča (TaS)