Zamyslenie na deň 26.3.2024

Marek 14,66-72

66 Keď bol Peter dolu na nádvorí, prišla jedna zo slúžok veľkňaza. 67 Len čo zbadala Petra, ako sa zohrieva, pozrela naňho a povedala mu: „Aj ty si bol s tým Nazaretčanom, Ježišom.“ 68 On to však zaprel a povedal: „Nič o tom neviem, ba vôbec nechápem, čo hovoríš.“ A vyšiel von pred nádvorie. Vtom zaspieval kohút. 69 Keď ho slúžka uvidela, začala znova hovoriť okolostojacim: „Aj tento je jeden z nich.“ 70 Peter však opäť zaprel. Po malej chvíli aj okolostojaci hovorili Petrovi: „Veruže si jeden z nich, veď si Galilejčan.“ 71 On sa však začal zaklínať a zaprisahávať: „Človeka, o ktorom hovoríte, nepoznám!“ 72 Vtedy sa ozval kohút po druhý raz. Tu si Peter spomenul na slová, ktoré mu Ježiš povedal: „Skôr než kohút dvakrát zaspieva, tri razy ma zaprieš;“ chytil sa za hlavu a premohol ho plač.


I ja som Peter. Istá si v známych situáciách, v domácich vodách a zaskočená v tých nových, nečakaných. Tiež ste už zažili tú situáciu, že ste sebe, Bohu i okoliu tvrdili, že vy nezlyháte, že vy vytrváte, obstojíte? Takéto tvrdenia po nejakých životných skúsenostiach vyznievajú trochu úsmevne, detinsky. A keď to vážne predkladáme, odhaľujú, že sa to chystáme splniť z vlastných síl. A potom sme zaskočení, prichytení (možno nie verejne, len sami pred sebou), že to nevyšlo. Zlyhali sme. Ako Peter. Jeho to priviedlo k plaču, k ľútosti. Ale Ježiša to neprekvapilo. On to predpovedal a očakával. Poznal Petra dokonale, pozná dokonale i mňa, i teba. Naše silné i slabé stránky. Vie, kde môžeme zlyhať. Na tých istých miestach a v tých istých situáciách však môžeme aj vytrvať a obstáť, ak nestaviame na vlastnej sile, ale na tej Jeho. Ak priznáme, že to nemáme vo vlastných rukách, ale vložíme do Jeho rúk všetky malé, banálne rozhodnutia a aj tie veľké, zásadné. Tak sa môže ukázať náš charakter i láska k Nemu v starých i nových oblastiach.

Modlitba: Pane, skôr ako vykročíme, skôr než prehovoríme, skôr ako vykonáme, daj nech sa skloníme, stíšime a počúvame, čo je Tvoje slovo a Tvoja vôľa pre nás v každodenných i nových situáciách. Amen.
Pieseň: ES 619
Autor: Zuzana Šofranková


Hospodin urobil cestu cez more a chodník cez divé vody. Izaiáš 43,16

Ježiš povedal: „Keď odídem a pripravím vám miesto, zasa prídem a vezmem vás k Sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som Ja. A cestu, kam idem, poznáte.“ Ján 14,3-4


Jób 38,1-11(40,1-5) • Modlíme sa za: Leštiny (LOS)