Zamyslenie na deň 27.3.2023

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Matúš 26,1-16

1 Keď Ježiš dokončil všetky tieto slová, povedal svojim učeníkom: 2 „Viete, že o dva dni nastáva Veľká noc a Syn človeka bude vydaný, aby ho ukrižovali.“ 3 Vtedy sa zhromaždili veľkňazi a starší ľudu v dvorane veľkňaza, ktorý sa volal Kajfáš, 4 a uzniesli sa, že sa lesťou zmocnia Ježiša a zabijú ho. 5 Hovorili však: „Nie vo sviatok, aby nevznikla vzbura medzi ľudom.“ 6 Keď bol Ježiš v Betánii v dome Šimona Malomocného, 7 pristúpila k nemu žena s alabastrovou nádobou drahocenného oleja a vyliala mu ho na hlavu, keď sedel za stolom. 8 Keď to videli učeníci, namrzene hovorili: „Načo takéto plytvanie? 9 Mohlo sa to draho predať a rozdať chudobným.“ 10 Ježiš si to všimol a povedal im: „Prečo trápite túto ženu? Veď mi urobila dobrý skutok. 11 Lebo chudobných máte vždy medzi sebou, ale mňa vždy nemáte. 12 Keď vyliala ten olej na moje telo, urobila to na môj pohreb. 13 Amen, hovorím vám: Kdekoľvek na celom svete sa bude hlásať toto evanjelium, bude sa hovoriť na jej pamiatku aj o tom, čo urobila.“ 14 Vtedy odišiel jeden z Dvanástich, menom Judáš Iškariotský, k veľkňazom 15 a povedal: „Čo mi dáte, ak vám ho vydám?“ Oni mu určili tridsať strieborných. 16 Od tej chvíle hľadal vhodnú príležitosť ho vydať.


Môžem Ježišovi aj dnes obetovať niečo vzácne? Dá sa dnes niečo obetovať tak, ako táto žena? Určite áno, hoci Pán Ježiš už nie je telesne prítomný. Zanechal tu však cirkev a ňou sme aj my: ty a ja a Ježiš je našou Hlavou. Môžeme Ho oslavovať v cirkvi a v službe blížnym, veď „čo ste dali Mojim najmenším, mne ste dali a učinili“ (Mt 25,40). Keď som slúžil ľuďom, vrátilo sa mi späť to, čo som vôbec nečakal. Veď aj tak všetky dary pochádzajú od nášho Pána Ježiša Krista. Povzbudzujem nás všetkých, aby sme boli súčasťou tímu na „duchovnom liečení“, v štedrosti a oslavovaní nášho Pána. Úžasné je aj to, že s dávaním ide ruka v ruke aj prijímanie požehnania. Blahoslavenejšie je dávať, ako brať (Sk 20,35c).

Modlitba: Bože, ďakujem Ti za Tvoju obeť. Odpusť, že Ti niekedy nedovolím, aby si prinášal ďalšie obete prostredníctvom mňa. Daruj mi pravú vieru v plnosti a ochotu kráčať podľa nej. Amen.
Pieseň: ES 553
Autor: Dušan Roháček


Ako Tvoje meno, Bože, tak i Tvoja chvála sa šíri až po končiny zeme. Žalmy 48,11

Choďte a hlásajte: Priblížilo sa nebeské kráľovstvo. Matúš 10,7


Ján 1,29-34 :: Modlíme sa za: Kežmarok (TaS)