Zamyslenie na deň 26.3.2023

5. nedeľa pôstna – Smrtná – IUDICA
(Obháj moje právo, Bože! Žalmy 43,1)
Ani Syn človeka neprišiel dať sa obsluhovať, ale slúžiť a dať Svoj život ako výkupné za mnohých. Matúš 20,28


Marek 10,35-45

35 Vtedy prišli k nemu Zebedejovi synovia Jakub a Ján s prosbou: „Učiteľ, chceme, aby si nám splnil, o čo ťa požiadame.“ 36 On sa ich však opýtal: „Čo chcete, aby som pre vás urobil?“ 37 Odpovedali mu: „Daj, aby sme sedeli v tvojej sláve jeden po tvojej pravici a druhý po ľavici.“ 38 No on im povedal: „Neviete, čo si žiadate. Môžete piť kalich, ktorý ja pijem, alebo byť pokrstení krstom, ktorým som ja pokrstený?“ 39 Oni odpovedali: „Môžeme.“ Nato Ježiš povedal: „Kalich, ktorý ja pijem, budete piť. Aj krstom, ktorým som pokrstený, budete pokrstení. 40 Ale dať sedieť po mojej pravici alebo ľavici nie je mojou vecou. Tie miesta patria tým, pre ktorých boli pripravené.“ 41 Keď to počuli ostatní desiati, začali byť na Jakuba a Jána mrzutí. 42 Ježiš si ich zavolal a povedal im: „Viete, že tí, ktorých pokladajú za vládcov národov, panujú nad nimi a ich mocnári ich utláčajú. 43 Medzi vami to tak nebude! Ale kto sa bude chcieť stať medzi vami veľký, bude váš služobník, 44 a kto chce byť medzi vami prvý, bude sluha všetkých. 45 Lebo ani Syn človeka neprišiel, aby sa dal obsluhovať, ale aby sám slúžil a dal svoj život ako výkupné za mnohých.“


Ani syn človeka neprišiel, aby Jemu slúžili, ale aby On slúžil a dal život ako výkupné za mnohých. Životný program Pána Ježiša na našej zemi bol jednoznačný: poslúžiť nám, aby nás vykúpil z hriechu, smrti večnej a od moci diabolskej. Nepodľahol zvodom ľudí ani diabla, aby sa odklonil od záchrannej služby pre nás. Svoju obetavú službu pre hriešneho človeka dáva za príklad aj Svojim učeníkom. Pán Ježiš dal najavo, že už dlho nebude medzi učeníkmi, a tak je potrebné (podľa ľudskej prirodzenosti) podeliť sa o posty. Jakub s Jánom riešia, kto spomedzi nich bude tým najdôležitejším. Kristus však učeníkov (aj nás) upozorňuje, že v Božom kráľovstve nejde o posty v zmysle vládnutia krajinám a národom, ale o slúženie: Kto chce byť medzi kresťanmi prvý, ten má byť služobníkom všetkých. Ak som, napríklad farárom v zbore, som služobníkom mojich cirkevníkov a nie ich panovníkom. Akoby som ich všetkých niesol na pleciach. Každý si dokáže urobiť paralelu s dozorcom, presbyterom, kantorom, seniorom, biskupom…

Modlitba: Pane Ježišu, ďakujeme Ti, že si sa neodklonil od Tvojej služby pre nás a že si položil život za naše vykúpenie. Prosíme Ťa, aby sme aj my v cirkvi žili a slúžili podľa Tvojho vzoru jeden druhému. Amen.
Pieseň: ES 106
Autor: Michal Findra


Šalamún povedal pri posviacke chrámu: Môže vôbec Boh prebývať na zemi? 1.Kráľov 8,27

Boha nikto nikdy nevidel. Jednorodený Boží, ktorý je v lone Otca, nám Ho zjavil. Ján 1,18


Židom 5,(1-6)7-9(10) :: 1.Mojžišova 22,1-14(15-19) :: Žalmy 69,1-16 :: Modlíme sa za: Liptovsko-Oravský seniorát