Zamyslenie na deň 27.11.2021

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

2. Tesaloničanom 3,6-18

6 Prikazujeme vám, bratia, v mene Pána Ježiša Krista: Stráňte sa každého brata, ktorý žije neporiadne, a nie podľa podania, ktoré ste prijali od nás. 7 Lebo sami viete, ako nás treba napodobňovať. Veď my sme nežili u vás neporiadne; 8 ani chlieb sme od nikoho zadarmo nejedli, ale dňom i nocou sme ťažko a namáhavo pracovali, len aby sme nikomu z vás neboli na ťarchu. 9 Niežeby sme nemali na to právo, ale aby sme vám dali príklad, ako nás napodobňovať. 10 Veď keď sme boli u vás, prikazovali sme vám: Ak niekto nechce pracovať, nech ani neje! 11 Počúvame totiž, že niektorí medzi vami neporiadne nažívajú, nič nerobia, ale neužitočné veci stvárajú. 12 Takým prikazujeme a napomíname ich v Pánovi Ježišovi Kristovi, aby v pokoji pracovali a jedli svoj chlieb. 13 Ale vy, bratia, neochabujte činiť dobre. 14 Ak niekto neposlúchne slová tohto nášho listu, poznamenajte si ho a nestýkajte sa s ním, aby sa zahanbil. 15 Nepokladajte ho však za nepriateľa, ale priveďte ho k rozumu ako brata. 16 Sám Pán pokoja daj vám stály pokoj vo všetkom. Pán so všetkými vami! 17 Tu môj, Pavlov, vlastnoručný pozdrav, čo je overením každého (môjho) listu. Tak vždy píšem. 18 Milosť nášho Pána Ježiša Krista so všetkými vami! Amen.


Ako žiť. Žiť v spoločenstve znamená osvojiť si určité povinnosti, práva, nadobudnúť určité privilégiá, ale aj zodpovednosť. Prví kresťania svoje svedectvo viery dokazovali spôsobom spoločného života. Zdá sa, že niektorí žili tak, že chceli čerpať len to dobré, chceli mať svoje životné zabezpečenie a odmietali pridať ruku k spoločnému dielu. Možno sa nám zdajú rady apoštola trochu pritvrdé, no majú svoje opodstatnenie a sú celkom logické. To, čo spôsobuje nestabilitu spoločného nažívania, čo je predmetom sporov, sa musí napraviť. Vnímanie príživníkov, lenivcov a neporiadnikov, ktorí sa zaoberajú zbytočnosťami, ako horlivých nasledovateľov Krista, akosi nejde dohromady. Ľudia, ktorí sa bezdôvodne miešajú do záležitostí iných ľudí, sú na tom ešte horšie ako lenivci. Neochota preberať na seba zodpovednosť za vlastné veci môže viesť k staraniu sa do vecí iných ľudí. Takýchto ľudí treba napomenúť, aby pokojne pracovali a žili. Robiť veci s nadšením a zápalom je poslaním ľudí, ktorí svedčia o Bohu. Život v spoločenstve cirkvi ponúka priestor pre každého. Každý pri hľadaní svojho miesta uprostred Božej rodiny pocíti, že je potrebný a vítaný. Aby toto spoločenstvo mohlo pekne a dobre fungovať, neraz treba s láskou a starostlivosťou napomínať. Sme takýmto spoločenstvom?
Modlitba: Ďakujeme, Bože, že nás voláš do spoločenstva. Ďakujeme, že chceš, aby to spoločenstvo bolo zdravé, uzdravujúce a vyvážené. Odpusť, že sme povrchní a príliš sebeckí. Veď nás Kristovým Duchom, aby sme žili, ako sa Tebe páči. Amen.
Pieseň: ES 575
Autor: Milan Petrula


Ukáž divy svojho milosrdenstva, ty, ktorý svojou pravicou zachraňuješ tých, čo sa k tebe utiekajú pred nepriateľmi. Žalm 17,7

A sám Boh pokoja nech vás celých posvätí a pri príchode nášho Pána Ježiša Krista nech vášho ducha zachová neporušeného a dušu i telo bez úhony. 1.Tesaloničanom 5,23


Zjavenie Jána 21,10-14. 21-27 :: Modlíme sa za: Važec (Lo)