Zamyslenie na deň 26.11.2021

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

2. Tesaloničanom 2,13-3,5

13 My sme však povinní vždy ďakovať Bohu za vás, bratia Pánom milovaní, že si vás Boh vyvolil ako prvotinu na spasenie, keď vás posvätil Duchom a obdaril vierou v pravdu. 14 Na to vás aj povolal naším zvestovaním evanjelia, aby ste dosiahli spásu nášho Pána Ježiša Krista. 15 Tak teda, bratia, stojte pevne a držte sa podania, ktorému ste sa učili od nás ústne alebo listovne. 16 Ale náš Pán Ježiš Kristus a Boh, náš Otec, ktorý si nás zamiloval a dal nám večné potešenie a dobrú nádej milosti, 17 nech vám On sám potešuje srdcia a utvrdzuje ich v každom dobrom skutku a slove! 3, 1 Nakoniec, bratia, modlite sa za nás, aby sa Pánovo slovo rýchlo šírilo a oslávilo tak ako aj u vás, 2 a aby sme sa zachránili od nečestných a zlých ľudí. Lebo viera nie je daná všetkým. 3 Ale verný je Pán, ktorý vás utvrdí a zachová od zlého. 4 Dôverujeme vám v Pánovi, že robíte a budete robiť, čo vám prikazujeme. 5 Nech vám Pán vedie srdce k Božej láske a ku Kristovej trpezlivosti.


Posvätenie prináša výsledky v oblasti slov a činov. Zlo máva konkrétne podoby. Nie je to len všeobecný pojem. S prejavmi zla a nenávisti sa stretávame aj v dnešnej dobe. Pán Boh si však povoláva ľudí, aby boli svedectvom lásky v skutku i slove. Aby boli svedectvom o Ježišovi Kristovi. Cítime aj my toto povolanie byť svedkami Božej lásky? Neraz prídu v živote starosti a problémy. V takých okamihoch je dobré, keď nám niekto pripomenie, že Boh si nás povolal do služby, že nás posväcuje Svojím Duchom a náš Pán nás miluje. V tomto presvedčení musíme pevne stáť. Pán Boh má moc aj nás potešiť, keď sme znechutení a ubolení, má moc aj nás upevniť v dobrých skutkoch a slovách. To si môžeme uvedomiť, touto nádejou môžeme trpezlivo žiť, aby naše srdcia spájala Božia láska. To by bolo zaiste krásne svedectvo pred svetom, aby uveril. Zároveň sa však pýtame, či zo spoločenstva cirkvi, cirkevných zborov aspoň sčasti vyžaruje láska, o ktorej svedčíme?! Sú ľudia, ktorí povedia, že Boha pre svoj život nepotrebujú. Posolstvo Ježiša Krista je však pre všetkých. Môžeme byť živou súčasťou dejín Božieho konania v našej dobe. Modlime sa, aby Pán smeroval naše srdcia k Božej láske a ku Kristovej trpezlivosti!
Modlitba: Upevňuj nás, Bože, v tvojich skutkoch. Smeruj naše srdcia podľa tvojej vôle. Odpusť, že sa jej niekedy vzpierame, hoci sa modlíme „buď vôľa Tvoja“. Amen.
Pieseň: ES 542
Autor: Milan Petrula


Či nepočuje ten, kto stvoril ucho? Či nevidí ten, kto stvárnil oko? Žalm 94,9

Veď váš Otec vie, čo potrebujete, skôr ako ho prosíte. Matúš 6,8


Hebrejom 13,10-16 :: Modlíme sa za: Uhrovec (Po)