Zamyslenie na deň 27.1.2018

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

5.Mojžišova 8,1-20

1 Každý príkaz, ktorý vám dnes dávam, zachovávajte a plňte, aby ste žili a množili sa, aby ste prišli a zabrali krajinu, ktorú Hospodin prísahou zasľúbil vašim otcom. 2 Pamätaj na celú cestu, ktorou ťa po púšti viedol za týchto štyridsať rokov Hospodin, tvoj Boh, aby ťa pokoril, vyskúšal a aby poznal, čo je v tvojom srdci, či budeš zachovávať Jeho príkazy, alebo nie. 3 Pokoril ťa a dopustil na teba hlad a sýtil ťa mannou, ktorú si nepoznal a ktorú nepoznali ani tvoji otcovia, aby ti dal vedieť, že nie samým chlebom žije človek, ale všetkým, čo vychádza z úst Hospodinových. 4 Tvoj plášť sa na tebe nezodral, ani noha ti neopuchla za týchto štyridsať rokov. 5 Poznaj teda v srdci, že ako vychováva človek svojho syna, tak Hospodin, tvoj Boh, vychováva teba. 6 Zachovávaj príkazy Hospodina, svojho Boha, kráčaj po Jeho cestách a boj sa Ho. 7 Veď Hospodin, tvoj Boh, vedie ťa do dobrej krajiny, do krajiny potokov, prameňov a spodných vôd vyvierajúcich v údoliach i na výšinách, 8 do krajiny pšenice, jačmeňa, vínnej révy, figovníka a granátovej jablone, do krajiny olív a medu, 9 do krajiny, kde nebudeš skromne jesť chlieb, nebudeš mať v nej v ničom nedostatok, do krajiny, v kameňoch ktorej je železo a z vrchov ktorej budeš ťažiť meď. 10 Keď sa naješ a nasýtiš, dobroreč Hospodinovi, svojmu Bohu, za dobrú krajinu, ktorú ti dal. 11 Dbaj, aby si nezabudol na Hospodina, svojho Boha, a tak nezanedbával Jeho príkazy, právne predpisy a ustanovenia, ktoré ti dnes dávam. 12 Keď sa naješ a nasýtiš, postavíš si krásne domy a budeš bývať v nich. 13 Keď sa ti dobytok i ovce rozmnožia, rozhojní sa tvoje striebro a zlato i všetko, čo máš, 14 nech potom nespyšnie tvoje srdce, nezabudni na Hospodina, svojho Boha, ktorý ťa vyviedol z Egypta, z domu otroctva, 15 a viedol ťa veľkou a strašnou púšťou, kde sú ohnivé hady a škorpióny, vyprahnutým krajom, ktorý je bez vody; On ti vyviedol vodu z najtvrdšej skaly, 16 On ťa kŕmil mannou na púšti, ktorú nepoznali tvoji otcovia, aby ťa pokoril a vyskúšal a aby ti nakoniec dobre urobil. 17 Nehovor vo svojom srdci: Moja sila a moc mojej ruky mi zadovážila toto bohatstvo. 18 Pamätaj na Hospodina, svojho Boha, lebo On ti dáva silu získavať bohatstvo, aby utvrdil svoju zmluvu, ktorú s prísahou zasľúbil tvojim otcom, ako je to dnes. 19 Ale ak naozaj zabudneš na Hospodina, svojho Boha, a budeš chodiť za inými bohmi, slúžiť im a klaňať sa im – dnes sa osvedčujem proti vám, že určite zahyniete. 20 Zahyniete ako národy, ktoré Hospodin vyhubí pred vami, pretože ste nepočúvali hlas Hospodina, svojho Boha.


Výzva k vďačnosti. Zasľúbenia, ktoré „Hospodin prísahou zasľúbil vašim otcom“ (v.1), Pán Boh splnil. Vyvolený národ mal činiť toto: „Každý príkaz, ktorý vám dnes dávam, zachovávajte a plňte…“ (v.1). Lenže ľud rýchlo zabúdal, ovplyvňovala ho neviera prostredia. Spomeniem iba jeden príklad neposlušnosti, keď Pán Boh povedal: „Povedal som: Nezruším nikdy Svoju zmluvu s vami; no vy nesmiete uzavrieť zmluvu s obyvateľmi tejto krajiny, ale zbúrajte ich oltáre. No vy ste neposlúchli môj rozkaz. Čo ste to urobili?“ (Sud 2,1-2). – – Aj nám sa to stáva. Preto nás Duch Svätý napomína cez naše svedomie. A vtedy aj pre nás znie otázka: „Čo ste to urobili?“ „Čo si to urobil?“ Pretože každučký, čo i len „malilinký hriešik“ neobstojí pred svätým Bohom. Nečistá a zlá myšlienka, mrzké slovo alebo dokonca skutok, ktorý nemôže byť „schválený“ Bohom, nás vzďaľuje od svätého Boha. Ak nás napomína Svätý Duch skrze Božie Slovo, cez bratov a sestry, alebo akúkoľvek situáciu, buďme Mu za to vďační! Máme možnosť vždy prísť k Pánovi Ježišovi a dať si svoje ušpinené rúcho vyčistiť Jeho svätou krvou. Každý, kto patrí do Božej rodiny, má tú „výsadu“, že môže vyznať svoje hriechy, prijať Pánovo odpustenie a uistenie o Jeho odpúšťajúcej láske a milosti.
Autor: Vladimír Peter
Pieseň: ES 165


Len dobrota a milosť bude ma sprevádzať po všetky dni môjho života a bývať budem v dome Hospodinovom dlhé časy. Žalm 23,6

Veru, veru, hovorím vám: Kto počúva moje slovo a verí Tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nejde na súd, ale prešiel zo smrti do života. Ján 5,24


4.Mojžišova 6,22-27 :: Modlíme sa za: Senica (My)

#ECAV #zamyslenia #MoS #TesnouBranou #modlitby