Zamyslenie na deň 26.1.2018

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

5.Mojžišova 7,12-26

12 Za to, že budete tieto právne predpisy poslúchať, zachovávať a dodržiavať, bude Hospodin, tvoj Boh, plniť zmluvu s tebou a priazeň, ktorú prísahou zasľúbil tvojim otcom; 13 bude ťa milovať, požehnávať a rozmnoží ťa; požehná plod tvojho života i plod tvojej pôdy, tvoje obilie, tvoj mušt i tvoj olej, prírastky tvojho dobytka a mláďatá oviec na pôde, ktorú prísahou tvojim otcom zasľúbil dať tebe. 14 Budeš požehnaný nad všetky národy, nebude neplodného ani neplodnej u teba ani medzi tvojím dobytkom. 15 Hospodin odvráti od teba každú chorobu a zlé neduhy egyptské, ktoré poznáš. Na teba ich nedopustí, ale dá ich na všetkých, ktorí ťa nenávidia. 16 Pohltíš všetky národy, ktoré ti vydá Hospodin, tvoj Boh; tvoje oko sa nad nimi nezľutuje, ani nebudeš slúžiť ich bohom, lebo to by ti bolo pascou.

17 Ak si pomyslíš vo svojom srdci: Tieto národy sú početnejšie ako ja; ako by som ich mohol vyhnať? 18 neboj sa ich! Dobre pamätaj na to, čo urobil Hospodin, tvoj Boh, faraónovi a celému Egyptu, 19 a na veľké skúšky, ktoré si videl na vlastné oči, na znamenia a zázraky, na silnú ruku a vystreté rameno, ktorými ťa vyviedol Hospodin, tvoj Boh. Tak urobí Hospodin, tvoj Boh, všetkým národom, ktorých sa bojíš. 20 I sršne pošle Hospodin, tvoj Boh, proti nim, kým nezahynú tí, ktorí zostali a skryli sa pred tebou. 21 Neľakaj sa ich, lebo uprostred teba je Hospodin, tvoj Boh, Boh veľký a hrozný. 22 Hospodin, tvoj Boh, pomaly vyženie tieto národy spred teba; nebudeš ich môcť rýchlo vyhubiť, aby sa nerozmnožila proti tebe divá zver. 23 Hospodin, tvoj Boh, vydá ich tebe a uvedie ich do veľkého zmätku, kým nebudú vyhubené. 24 Ich kráľov vydá ti do rúk a vymažeš ich meno spod nebies. Nikto neobstojí pred tebou, keď ich vyničíš. 25 Ich vyrezávané modly spáľ ohňom. Nepožiadaj ani zlato ani striebro, ktoré je na nich, ani si ho neber, aby ti nebolo pascou, lebo je to ohavnosť pred Hospodinom, tvojím Bohom. 26 Nevnášaj ohavnosť do svojho domu, aby si neprepadol hubiacej kliatbe ako oni. Nech sa ti to sprotiví a zhnusí, lebo je to podrobené hubiacej kliatbe.


Zákon, alebo milosť? V dobe Novej zmluvy by asi každý povedal, že „samozrejme, pre nás platí milosť“. Ako rozmýšľam, tak rozmýšľam – a nemajte mi to za zlé – som veľmi rád, že žijem v čase milosti, a nie v dobe Starého zákona. V našom texte je zasľúbenie pre tých, ktorí plnia zákon. A sú to krásne zasľúbenia pre pozemský život. Veď kto by aj z nás nechcel byť milovaný a vo všetkom požehnaný samotným Bohom? Kto by nechcel žiť v národe, kde je všetkého hojnosť, kde nikto netrpí núdzou a sú tam výborné medziľudské vzťahy? Kto by nechcel od narodenia až po odchod z tejto časnosti byť zdravý a nepoznať nijaký neduh? (v.13-15). Zasľúbenia boli dané a z Božej strany boli plnené vždy, keď človek spĺňal Jeho podmienky. A podmienkou bolo „tieto právne predpisy poslúchať, zachovávať a dodržiavať“ (v.12). Lenže – aj keď ľudia mali jasne napísané zákony, neboli ich schopní dodržiavať. A preto Boh – keď všetko vyskúšal – prichádza s Novou zmluvou (Žid 1,1). Za mňa i všetkých ľudí bol obetovaný „Boží baránok“ – Pán Ježiš Kristus, ktorý v nás tvorí nové hodnoty (aj 1J 5,13). Poď bližšie k Nemu, vlož svoj život do Jeho rúk a budeš prežívať zázrak nového života!
Autor: Vladimír Peter
Pieseň: ES 461


Tebe (Izrael) som povedal: Ty si môj sluha, vyvolil som si ťa a nezavrhol. Izaiáš 41,9

Lebo Boh neľutuje dary milosti a povolanie. Rímskym 11,29


1.Korintským 2,6-10 :: Modlíme sa za: Senec (Ba)

#ECAV #zamyslenia #MoS #TesnouBranou #modlitby