Zamyslenie na deň 26.9.2016

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

JEREMIÁŠ 31,18-20.31-37

18  Počujem, počujem žalostiť Efrajim: Pokarhal si ma, a ja som sa dal pokarhať ako necvičené teľa. Priveď ma naspäť, aby som sa obrátil, lebo Ty si Boh môj, Hospodine;   19  veď po svojom odvrátení cítim ľútosť, a keď som pochopil, bijem sa v bedrá. Som zahanbený a pohanený, lebo znášam potupu za svoju mladosť.   20  Či mi je Efrajim nie drahým synom alebo rozkošným dieťaťom? Veď kedykoľvek hovorím proti nemu, ešte vždy sa naň rozpomínam. Preto moje vnútro planie preň, musím sa nad ním zmilovať – znie výrok Hospodinov.

31  Ajhľa, prichádzajú dni – znie výrok Hospodinov – keď uzavriem novú zmluvu s domom Izraela a s domom Júdu.   32  Nie zmluvu, ktorú som uzavrel s ich otcami, keď som ich zobral za ruku, aby som ich vyviedol z Egypta, zmluvu, ktorú oni zrušili, hoci ja som bol ich pánom – znie výrok Hospodinov.   33  Lebo toto bude zmluva, ktorú uzavriem s domom Izraela po oných dňoch – znie výrok Hospodinov: Svoj zákon vložím do ich vnútra a vpíšem im ho do srdca; ja budem ich Bohom a oni budú mojím ľudom.   34  Potom už nikto nebude viac poučovať blížneho ani svojho brata: Poznajte Hospodina! Lebo všetci ma budú poznať, od naj menšieho až po najväčšieho – znie výrok Hospodinov – lebo im odpustím ich viny a na ich hriech si už nespomeniem.  35  Takto vraví Hospodin, ktorý slnko určuje za svetlo vo dne, mesiac a hviezdy kladie za svetlo noci, ktorý búri more tak, že hučia jeho vlny; Hospodin mocností je Jeho meno:   36  Ak tieto poriadky zmiznú spredo mňa – znie výrok Hospodinov – aj potomstvo Izraela prestane jestvovať predo mnou ako národ na všetky časy.   37  Takto vraví Hospodin: Ak možno hore zmerať nebesá a dolu preskúmať základy zeme, tak aj ja zavrhnem všetko potomstvo Izraela za všetko, čo vykonal – znie výrok Hospodinov.


Dokonalý Otec! Predstav si Ho! Takého, čo ťa vždy pochopí a vypočuje, takého, čo má vždy čas a nikdy nekrivdí ani jednému zo Svojich detí! Takého, ktorý je síce kritický, ale nemá pre teba nesplniteľné očakávania. Otca, pre ktorého si stále „rozkošným dieťaťom“, aj keď už máš svoj vek a stále si pre Neho drahý! Jeho jedinou túžbou je, aby Ho Jeho deti poznali a boli s Ním (34. v). – – Po skúsenostiach s pozemskými rodičmi často viac myslíme na Božie očakávania, ako na Jeho prijatie. Viac rozumieme Jeho zákonom, ako Jeho milosti. Viac chceme zbožne žiť, ako milovať. No v skutočnosti sa Mu vzďaľujeme ako deti, ktoré si myslia, že nie sú pre svojho otca dosť dobré… Náš Otec však chce byť tak veľmi s nami, že Jeho vnútro sa kvôli nám chveje! „Musím sa nad ním zmilovať – znie výrok Hospodinov.“ Boh ti CHCE odpustiť, nech by si urobil čokoľvek zlé, v ľudských očiach neodpustiteľné! Nie preto, že by sa dal oklamať tvojimi nábožnými prejavmi, ale jednoducho preto, že si Jeho. Si taký vzácny a milovaný, že kvôli tebe dáva Boh nové pravidlá – Novú zmluvu. Božie očakávania voči Jeho deťom sú naplnené v Ježišovi! On sám zabezpečuje, aby sme poznali milujúceho Otca, keď nám do sŕdc mocou Ducha vpisuje našu identitu – sme Jeho a On je náš! – – Ak si prežil hanbu za svoje zlyhanie, pozývam ťa k modlitbe: „Priveď ma späť a navrátim sa, veď ty si Hospodin, môj Boh.“
Autor: Anička Činčuráková
Pieseň: ES 649


Všetko, čo riekol Hospodin, budeme plniť a poslúchať. 2.Mojžišova 24,7

Nebuďte leniví v horlivosti, duchom vrúcni, slúžte Pánovi. Rímskym 12,11


MATÚŠ 6,1-4 :: MODLÍME SA ZA: PÁRNICA (LO)