Zamyslenie na deň 26.7.2018

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Ján 7,1-13

1 Potom chodil Ježiš po Galilei: nechcel totiž chodiť po Judsku, lebo Židia sa usilovali zabiť Ho. 2 Boli však blízko židovské slávnosti, a to slávnosti stánkov. 3 Vtedy Mu povedali bratia: Odíď odtiaľto a choď do Judska, aby aj Tvoji učeníci videli skutky, ktoré činíš. 4 Lebo nik nerobí nič v skrytosti, ale chce byť známy vo verejnosti. Keď také veci robíš, ukáž sa svetu. 5 Lebo ani len Jeho bratia neverili v Neho. 6 Povedal im teda Ježiš: Môj čas ešte neprišiel, ale váš čas je vždy tu. 7 Vás nemôže svet nenávidieť, ale mňa nenávidí, pretože svedčím o ňom, že jeho skutky sú zlé. 8 Vy choďte na slávnosti, a ja na tieto slávnosti nejdem, pretože sa môj čas ešte nenaplnil. 9 Toto im povedal a zostal v Galilei. 10 Keď však Jeho bratia odišli na slávnosti, odišiel aj On, nie verejne, ale akoby potajomky. 11 A Židia Ho hľadali na slávnostiach a hovorili: Kde je onen? 12 A v zástupe sa mnoho hovorilo o Ňom; jedni hovorili: Je dobrý! iní zas: Nie je, ale zvádza zástup. 13 Nikto však nehovoril o Ňom verejne zo strachu pred Židmi.


Ako byť veriacim v Pána Ježiša. Ježišovi bratia „neverili v Neho“. Čo to znamená? V čo neverili? Odpoveď by mohla znieť takto: uvažovali ľudsky. Mysleli si, že Pán Ježiš robí divy preto, aby si získal učeníkov. Nepochopili, že divy, ktoré Ježiš konal, boli znamením a potvrdením pre tých, ktorí už v Neho uverili na základe Jeho zvesti. Ešte vážnejším potvrdením neviery Ježišových bratov je Ježišov výrok o tom, že ich „svet nemôže nenávidieť“ (v.7), tak ako Jeho. Ježiš svedčí o hriechu sveta a svet ho nenávidí. Ježišovým bratom sa tak nevodí, pretože nesvedčia o zlých skutkoch sveta. Ak by v Neho verili, sami by svedčili a znášali nenávisť sveta. Možno by sami uvažovali o tom, či je správny čas ísť do Jeruzalema na slávnosti. Do tretice, to, že „neprišiel ešte Ježišov čas“ a „Jeho čas sa ešte nenaplnil“ znamená, že Ježiš nejde verejne do Jeruzalema nie zo strachu o život, ale z poslušnosti Otcovej vôli. Ježišovo dielo spásy nie je náhoda, ani inscenácia podľa vôle Ježiša, ale dielo poslušnosti Syna voči Otcovi. Buďme teda veriaci v Ježiša! Nepotrebujeme Jeho zázraky na to, aby sme v Neho verili. Nebojme sa svedčiť o hriechu sveta a všetko konajme s trpezlivosťou podľa vôle nebeského Otca!
Autor: Ľubomír Batka
Pieseň: ES 288


Lebo keby sa aj vrchy pohli a pahorky sa klátili, moja milosť sa nepohne od teba, ani moja zmluva pokoja sa neskláti, hovorí Hospodin, ktorý sa zmilúva nad tebou. Izaiáš 54,10

Lebo tak Boh miloval svet, že Svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho. Ján 3,16


1.Korintským 12,27 – 13,3 :: Modlíme sa za: Hontianske Tesáre (Ho)