Zamyslenie na deň 27.7.2018

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Ján 7,14-24

14 Keď sa už polovica slávností minula, vystúpil Ježiš do chrámu a vyučoval. 15 A Židia sa divili a hovorili: Ako pozná tento Písma, keď sa neučil? 16 Ježiš im riekol: Moje učenie nie je moje, ale Toho, ktorý ma poslal. 17 Keď niekto chce plniť Jeho vôľu, rozozná to učenie, či je z Boha, alebo či sám od seba hovorím. 18 Kto sám od seba hovorí, hľadá svoju vlastnú slávu, ale kto hľadá slávu Toho, ktorý Ho poslal, ten je pravdivý a nieto v ňom neprávosti. 19 Či vám nedal Mojžiš zákon? A nikto z vás neplní zákon. Preto ma chcete zabiť? 20 Zástup odpovedal: Si posadnutý démonom! Ktože Ťa chce zabiť? 21 Ježiš im odpovedal: Jeden skutok som vykonal a všetci sa divili. 22 Pretože vám Mojžiš dal obriezku – niežeby bola od Mojžiša, ale je od otcov – obrezávate človeka aj v sobotu. 23 Keď človek prijme obriezku v sobotu, aby nebol porušený zákon Mojžišov, prečo sa hneváte na mňa, že som v sobotu uzdravil celého človeka? 24 Nesúďte podľa zovňajška, ale súďte spravodlivo.


„Ak niekto chce plniť Jeho vôľu…“ Jednoduchý príklad. Otec prikáže synovi: „Keď prídeš zo školy, pokos trávnik!“ Syn príde zo školy a uvažuje: „Myslel to otec vážne s tým trávnikom? Povedal, že mám pokosiť hneď ako sa vrátim, alebo až keď si trocha oddýchnem? Teraz neviem – mám pokosiť dnes, alebo iný deň, keď budem mať na to náladu? Je vlastne potrebné ten trávnik kosiť, je tá tráva ozaj až taká vysoká?“ – – Vidieť Pána Ježiša tvárou v tvár a zreteľne počuť Jeho slová… A potom spochybniť, čo povedal, napadnúť, čo vykonal. Ako nazvať takéto správanie? Odvahou? Bláznovstvom? Drzosťou? Pomenujme si to, ako chceme, no náš Pán vie presne, o čo ide – ide o neposlušnosť ľudského srdca, o vzdor. O to, že človek sa vedome rozhodne, že to, čo Pán Boh vyžaduje, jednoducho neposlúchne. No a potom je to už len o tom, že si hľadá dostatočné množstvo argumentov, ako svoju neposlušnosť obháji a najmä zamaskuje, aby to ako vzdor nevyzeralo. Obháji a zamaskuje pred kým? Pred Pánom Bohom? Iste nie… – – Nežime v sebaklame! Pán Ježiš Kristus je jediná Cesta, Pravda, Život. Jeho Slovo je zreteľné a jasné. Tí, ktorí si ho tak často komplikujú, sme my sami. Uniká nám pritom fakt, že Pán nás nechce zväzovať. Práve naopak, nasledovať Ho v poslušnosti znamená žiť život slobody a skutočnej radosti.
Autor: Zuzana Pongen Kovalčíková
Pieseň: ES 455


Skôr, ako som trpel, blúdil som; teraz však zachovávam Tvoju reč. Žalm 119,67

Ježiš hovorí: Ak ma niekto miluje, bude zachovávať moje slovo. Ján 14,23


1.Petra 3,8-17 :: Modlíme sa za: Horná Lehota (Zv)