Zamyslenie na deň 25.7.2018

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Ján 6,60-71

60 Vtedy mnohí z Jeho učeníkov, ktorí to počuli, povedali: Tvrdá je táto reč, kto ju môže počúvať? 61 Keďže Ježiš vedel sám od seba, že Jeho učeníci reptajú na to, povedal im: Toto vás pohoršuje? 62 A čo, keď uvidíte Syna človeka, ako vystupuje tam, kde bol predtým? 63 Duch je, ktorý obživuje, telo nič neosoží. Reči, ktoré som vám hovoril, sú duch a život. 64 Ale medzi vami sú niektorí, čo neveria. Ježiš totiž od počiatku vedel, ktorí sú neveriaci a kto Ho zradí. 65 I riekol: Preto som vám hovoril, že nikto nemôže prísť ku mne, len ak by mu to dal Otec. 66 Odvtedy mnohí z Jeho učeníkov odišli a nechodili viac s Ním. 67 Ježiš teda riekol dvanástim: Či aj vy chcete odísť? 68 Odpovedal Mu Šimon Peter: Pane, ku komu pôjdeme? Slová večného života máš, 69 a my sme uverili a poznali, že Ty si (Kristus), ten Svätý Boží. 70 Odpovedal im Ježiš: Či som si ja nevyvolil vás dvanástich? A jeden z vás je diabol. 71 Povedal to o Judášovi, synovi Šimona Iškariotského, lebo ten Ho mal zradiť – jeden z dvanástich.


Boh vládne nad životom aj nad smrťou! Šiesta kapitola Jánovho evanjelia by mohla mať názov: „Boh je Bohom života!“ Kde je prítomný Boh, tam je život. Ježiš je „chlieb života“. Duch je, „ktorý oživuje“. Ježiš má „slová večného života“. K Ježišovi prídu len tí (získajú život večný), ktorým „to dal Otec“. Človek mimo Božej – život dávajúcej prítomnosti – nie je pánom života. Hoci mnohí uzurpátori moci si radi namýšľajú, že pánmi života sú oni. Tyrani, diktátori, sudcovia, psychopati majú záľubu brať zo svojej moci život iným. Z pohľadu Božieho toto nie je nijaká moc. Božská moc sa dokazuje tým, že život dáva. Uzdravuje, predlžuje život, kriesi mŕtvych. Už len to je úžasné! A nad to – dáva život večný! To dokáže len Boh Otec, Syn a Duch Svätý! Trojjediný Boh je všemocný. Nevládne smrťou nad živými – vládne životom nad smrťou! Pre nás, slabých ľudí, je ešte iný dôvod na úžas. Tento mocný Vládca sa nám vložil do rúk, ba mali by sme povedať do úst – Svojím evanjeliom. Urobil z nás Svojich učeníkov, ktorí majú zvestovať evanjelium po celom svete. A posilňuje našu vieru, keď prijímame Jeho „chlieb života“ – Večeru Pánovu. Čo viac dodať? Blahoslavení tí, ktorí smú vyznať: „A my sme uverili a poznali, že Ty si Kristus, ten Svätý Boží!
Autor: Ľubomír Batka
Pieseň: ES 287


Tak stvoril Boh človeka na Svoj obraz; na Boží obraz ho stvoril; ako muža a ženu ich stvoril. 1.Mojžišova 1,27

Pravda, v Pánovi ani žena nie je bez muža, ani muž nie je bez ženy, lebo ako je žena z muža, tak je aj muž skrze ženu a všetko je z Boha. 1.Korintským 11,11-12


Matúš 5,33-37 :: Modlíme sa za: Hontianske Moravce (Ho)