Zamyslenie na deň 25.4.2021

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

3. nedeľa po Veľkej noci. Jubilate (Hlasne jasaj Bohu, celá zem! Žalm 66,1)
Preto, ak je niekto v Kristovi, je novým stvorením. Staré veci pominuli, nastali nové. 2.Korintským 5,17


Skutky apoštolov 17,22-34

22 Nato sa Pavel postavil prostred Areopágu a hovoril: Mužovia, Aténčania, zo všetkého vidím, že ste veľmi bohabojní; 23 lebo keď som chodil po vašich svätyniach a obzeral si ich, našiel som aj oltár s nápisom: Neznámemu Bohu. Nuž, Toho, ktorého vy nepoznáte, a (predsa) ctíte, ja vám zvestujem. 24 Boh, ktorý stvoril vesmír a všetko, čo je v ňom, pretože je Pánom neba a zeme, nebýva v chrámoch rukami vybudovaných 25 a nedá si slúžiť ľudským rukám, akoby dačo potreboval; veď On sám dáva všetkým život, dýchanie a všetko. 26 On urobil z jednej krvi všetky pokolenia ľudské, aby obývali celý povrch zeme; stanovil určité časy a hranice ich prebývania, 27 aby hľadali Boha, či by Ho azda nenahmatali a nenašli. Veď On predsa nie je ďaleko od nikoho z nás, 28 lebo Ním žijeme, hýbeme sa a trváme, ako aj ktorýsi z vašich básnikov povedali: Lebo aj my Jeho rod sme. 29 Keďže sme teda rod Boží, nesmieme si myslieť, že božstvo je podobné zlatu alebo striebru, alebo kameňu, dielu ľudského umenia a dôvtipu. 30 Ale na časy tejto nevedomosti nehľadí Boh, no teraz dáva zvestovať ľuďom, aby sa všetci všade kajali; 31 lebo určil deň, keď spravodlivo bude súdiť svet skrze Muža na to ustanoveného, a všetkým pomáha veriť v Neho tým, že Ho vzkriesil z mŕtvych. 32 Ako počuli o vzkriesení z mŕtvych, jedni sa posmievali a iní povedali: Budeme ťa o tomto aj inokedy počúvať. 33 Tak odišiel Pavel spomedzi nich. 34 Niektorí mužovia pripojili sa však k nemu a uverili. Medzi nimi bol aj Dionýzios a Areopagita, žena menom Damaris a iní.


Neznámy Boh. Apoštol Pavol v Aténach čaká na Síla a Timotea. Čakanie využil na modlitby za toto mesto a ľudí, ktorí tam žili. A potom využil čas na duchovné poznávanie Atén. Chodil po svätyniach v meste, aby poznal, na čo kladú dôraz. Videl tam veľké modlárstvo. Pavlova príprava bola náročná, lebo im veľmi túžil predstaviť zatiaľ neznámeho Boha. Pavol im predstavil Boha – Stvoriteľa, Nositeľa života, Panovníka, Otca aj Sudcu. No zároveň Ho predstavil, ako veľmi blízkeho a veľmi osobného Boha. „Lebo Ním žijeme, hýbeme sa a trváme“, cituje ich filozofa. A pridal aj slová ich básnika: „Lebo aj my Jeho rod sme.“ Boh sa nám v Kristovi dal poznať ako Otec, teda veľmi blízky a osobný. Ak Ho takto nepoznáme, je pre nás ešte stále „Neznámy“ tak, ako pre vtedajších Aténčanov. Pavol nezabudol zvestovať Vzkrieseného Pána Ježiša, keď hovoril: „Všetkým pomáha veriť v Neho tým, že Ho vzkriesil z mŕtvych.“ Túžime predstaviť Pána Ježiša, ako blízkeho a Vzkrieseného Pána, aby bol známy všetkým v našom okolí? Aj dnes máme na to príležitosť.
Pieseň: ES 280
Autor: Ján Jančo


Tento Boh je na večné veky naším Bohom. On nás bude večne viesť. Žalm 48,15

Pavol píše: Som presvedčený, že ten, čo vo vás začal dobré dielo, ho aj dokončí, až do dňa Krista Ježiša. Filipanom 1,6


Ján 15,1-8 :: 1.Mojžišova 1,1-4a(4b-25)26-28(29-30)31a(31b); 2,1-4a :: Žalm 19 Modlíme sa za: Evanjelickú školu pre hluchoslepé deti v Červenici