Zamyslenie na deň 26.4.2018

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Efezským 6,5-9

5 Otroci, poslúchajte svojich telesných pánov s bázňou a chvením v úprimnosti srdca ako Krista. 6 Neslúžte len naoko ako tí, čo sa ľuďom chcú páčiť, ale ako služobníci Kristovi, ktorí z duše plnia vôľu Božiu; 7 oddane im slúžte ako Pánovi, a nie ako ľuďom, 8 vediac, že každý, či otrok či slobodný, keď dobre robí, prijme odmenu od Pána. 9 A vy, páni, zaobchádzajte s nimi práve tak; nevyhrážajte sa; veď viete, že aj ich aj váš Pán je v nebesiach a On nikoho neuprednostňuje!


O vzťahoch. Celá táto časť Písma je o vzťahoch a vzájomnej láske a úcte. Dnes je vo svete veľmi veľa nelásky, ba až nenávisti a šíri sa aj vo vzťahoch medzi rodičmi a deťmi, manželmi a siaha až po pracovné vzťahy. Tento trend je zarážajúco stúpajúci. Aj v práci a zamestnaní. A práve preto nás, veriacich, tento biblický text pozýva k tomu, aby sme sa pokúsili (nie z vlastnej sily, ale s pomocou Ducha Svätého a Pána Ježiša Krista, ktorý je stále s nami) čosi v tejto oblasti radikálne zmeniť. Bez maličkých zmien na mieste, kde žije každý z nás, sa neudeje nijaká väčšia zmena. A to, že takáto zmena je potrebná v celom svete, je nám jasné. Božie slovo nás aj dnes pozýva k tomu, aby sme si uvedomili, že „Boh je láska, a kto zostáva v láske, zostáva v Bohu a Boh zostáva v ňom“ (1J 4,16). Samozrejme, potom aj v zmysle tohto poznania môžeme aj v texte uvedené praktické rady, ktoré stále zostávajú v platnosti, uvádzať do svojho života.
Autor: Daniel Dudáš
Pieseň: ES 637


Jozef bol vo väzení. Ale Hospodin bol s Jozefom. 1.Mojžišova 39,20.21

To svetlo svieti v tme, ale tma Ho nepohltila. Ján 1,5


1.Mojžišova 1,20-23 :: Modlíme sa za: Žemberovce (Dn)

#ECAV #zamyslenia #MoS #TesnouBranou #modlitby