Zamyslenie na deň 27.4.2018

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Efezským 6,10-17

10 Napokon posilňujte sa v Pánovi a v moci Jeho sily. 11 Oblečte sa do celej výzbroje Božej, aby ste mohli obstáť proti úkladom diabla. 12 Veď náš boj nie je proti krvi a telu, ale proti kniežatstvám a mocnostiam, proti pánom sveta tejto temnosti, proti zlým duchom v nebesiach. 13 Preto vezmite na seba celú výzbroj Božiu, aby ste mohli odolať v zlý deň, všetko prekonať a obstáť. 14 Stojte teda: bedrá si opášte pravdou, oblečte si pancier spravodlivosti 15 a obujte si pohotovosť k evanjeliu pokoja. 16 Nadovšetko vezmite si štít viery, aby ste ním mohli uhasiť všetky ohnivé šípy tohto nešľachetníka. 17 Vezmite si aj prilbu spasenia a meč Ducha, ktorým je slovo Božie.


Buďme Boží bojovníci! Napokon, ostatne (v.10), nakoniec chcem, aby ste sa naučili pevne stáť. – – Pozorovali ste malé dieťa v prvom roku jeho života? Najprv nerobí skoro nič, leží tam, kde sme ho položili. Keď má okolo pol roka, už sa snaží sedieť. A už je len krôčik k tomu, aby sa začalo samo pohybovať – začína liezť a pomaly sa stavia na nohy. Jeho státie je neisté, chytá sa nábytku alebo potrebuje našu pomoc. Nakoniec sú tu prvé neisté krôčiky a všetci sa tešia. Dieťatko ešte zažije mnoho pádov, kým bude chôdza istejšia a státie pevné, ale urobilo prvý krok. – V skratke – tento príklad opisuje „vývoj“ kresťana. Zo začiatku sa učíme sedieť. Tak ako Márii, aj nám je najlepšie pri Ježišových nohách a v spoločenstve učeníkov. Potom sa učíme chodiť. Naše kroky viery sú možno najprv neisté, potrebujeme veľa povzbudenia a oporu, ktorú máme v spoločenstve. V tejto kapitole nás Pavol vyzýva, aby sme vo viere pevne stáli. Náš boj je na život a na smrť s diablom a jeho pomocníkmi. Nie sme v ňom však sami. Pán Boh nám dáva výzbroj „pešiaka“. Sú to zbrane, ktoré využívame na svoju obranu a ochranu – „opasok pravdy, pancier spravodlivosti, obuv evanjelia pokoja, štít viery a prilbu spasenia“. Jedinou „útočnou zbraňou“ je Božie Slovo, ktoré pôsobí skrze Ducha. – – A tak „bdejte, stojte vo viere, buďte zmužilí, buďte silní“ (1Kor 16,13) a vedzte, že Ježiš je víťaz“!
Autor: Ľubica Trusinová
Pieseň: ES 475


Dobroreč, duša moja, Hospodinovi a nezabúdaj na žiadne Jeho dobrodenia! Žalm 103,2

Požehnaný Boh a Otec Pána nášho Ježiša Krista, ktorý nás v nebeských veciach požehnal v Kristovi Ježišovi všetkým duchovným požehnaním. Efezským 1,3


1.Mojžišova 1,24-31 :: Modlíme sa za: Žibritov (Ho)

#ECAV #zamyslenia #MoS #TesnouBranou #modlitby