Zamyslenie na deň 25.3.2024

Marek 14,53-65

53 Potom odviedli Ježiša k veľkňazovi, kde sa zhromaždili všetci veľkňazi, starší a zákonníci. 54 Peter ho z diaľky nasledoval až dnu do nádvoria veľkňaza. Tam si sadol medzi strážnikov a zohrieval sa pri ohni. 55 Veľkňazi a celá veľrada hľadali proti Ježišovi svedectvo, aby ho mohli usmrtiť, ale nenachádzali. 56 Mnohí síce proti nemu falošne svedčili, ale ich svedectvá sa nezhodovali. 57 Niektorí vystúpili a falošne proti nemu svedčili: 58 „Počuli sme, ako hovorí: ‚Ja zbúram tento chrám zhotovený rukou a za tri dni postavím iný, nie rukou zhotovený.‘“ 59 Ale ani tak sa ich svedectvo nezhodovalo. 60 Tu vstal veľkňaz, postavil sa uprostred nich a spýtal sa Ježiša: „Nič neodpovedáš na to, čo títo svedčia proti tebe?“ 61 On však mlčal a nič neodpovedal. Veľkňaz sa ho znova spýtal: „Ty si Mesiáš, syn Požehnaného?“ 62 Nato Ježiš odpovedal: „Ja som. Uvidíte Syna človeka sedieť po pravici Moci a prichádzať s nebeskými oblakmi.“ 63 Vtom si veľkňaz roztrhol rúcho a povedal: „Načo ešte potrebujeme svedkov? 64 Počuli ste rúhanie. Čo na to poviete?“ Nato ho všetci odsúdili, že si zasluhuje smrť. 65 Niektorí naňho začali pľuť, zakrývali mu tvár, bili ho po hlave a kričali naňho: Prorokuj! A aj sluhovia ho začali udierať po tvári.


Pravda nás oslobodí. Mašinéria smrti sa už pohla. Už nebolo otázkou, či Ježiša usmrtiť, ale ako zabezpečiť dôkaz, aby Ho mohli dať usmrtiť. Pravé dôkazy a svedectvá o vine chýbali. Veď Ježiš bol nevinný. Preto klamstvá, očividné lži a prekrúcania. I keď ich nemáme citované, dosť príkladov takéhoto konania by sme našli aj z dnešných dní okolo nás. Dnes je moderné – klamstvo  priam obhajovať, ak sme ho raz vyslovili; pravdu, naopak, relativizovať, pretože „každý má svoju pravdu“ a tej objektívnej niet, nedá sa nájsť, nedá sa na nej zhodnúť a nemožno jej veriť. To, čo Ježiša v nespravodlivom procese napokon „usvedčilo“, bola napokon paradoxne pravda: Ja som cesta i pravda i život (Ján 14,6). Na otázku: „Si Ty Kristus?“ odpovedal pravdivo: „Som.“ Ježiš vedel, na čo prišiel na tento svet; vedel, že má trpieť; vedel, že i táto fraška musí byť. Ale On sa v nej pravde nespreneveril. Ak my dnes prijímame, že Ježiš je Pravda, že je Som sediaci po pravici Moci a príde na nebeských oblakoch, ako to ovplyvní náš deň? Ako to ovplyvní naše rozhodnutia, naše hľadanie a pridŕžanie pravdy? Poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí (Ján 8,32).

Modlitba: Pane, nech sa tak stane dnes i pri nás. Amen.
Pieseň: ES 95
Autor: Zuzana Šofranková

Akože žije Hospodin, budem hovoriť len to, čo mi povie môj Boh. 2.kroník 18,13

Hlásaj slovo, naliehaj vo vhodný i nevhodný čas. 2.Timotejovi 4,2


Matúš 26,6-13 • Modlíme sa za: Lazy pod Makytou (TuS)