Zamyslenie na deň 26.2.2023

1. nedeľa pôstna – INVOCAVIT
(Keď Ma bude vzývať, odpoviem mu. Žalmy 91,15)
Boží Syn sa zjavil nato, aby maril diablove skutky. 1.Jána 3,8b


Židom 4,14-16

14 Pretože máme veľkého Veľkňaza, ktorý prenikol nebesá, Ježiša, Syna Božieho, pridŕžajme sa vyznania. 15 Veď nemáme Veľkňaza, ktorý by nemohol cítiť s našimi slabosťami, ale (máme Veľkňaza), podobne pokúšaného vo všetkom, (ale) bez hriechu. 16 Pristupujme teda s dôverou ku trónu milosti, aby sme prijali milosrdenstvo a našli milosť na pomoc v pravý čas.


Ježiš – milosrdný Veľkňaz. Pisateľ tohto listu poukazuje na Pána Ježiša Krista ako na Mesiáša poslaného od Boha a menuje Ho Veľkňazom, ktorý má úplne ľudský spôsob života a ktorý cíti s našimi slabosťami. Ježiš vie, čo znamená byť slabým človekom, veď prijal ľudskú krv a telo na seba (Žid 2,14) a bol vystavený rovnakým pokušeniam, ako my, len s tým, že im na rozdiel od nás nepodľahol. Keďže v Ježišovi máme Najvyššieho Veľkňaza, ktorý nielenže je povýšený, ale aj spolucítiaci a skúšaný a nemá len vonkajšie postavenie a moc, ale aj priamy vzťah k našej spáse, tak „trón milosti“ chápeme ako trón Boží v nebesiach, odkiaľ nám skrze Krista bola vydobytá Božia milosť. K trónu milosti však smieme pristupovať s dôverou a Božie milosrdenstvo a milosť máme prijať s vierou, lebo odtiaľ nám bude daná milosť v pravý čas. Skrze Krista máme teda pokoj s Bohom a prístup k milosti, a to je celé tajomstvo nášho boja o pravé víťazstvo.

Modlitba: Ježišu, ďakujem, že si chodil v „mojich topánkach“, a preto mi dokonale rozumieš. Odpusť, že si myslím, že ja si rozumiem lepšie, ako Ty, hoci hriech mi bráni správne vnímať moju dušu. Daruj mi vieru, že Ty si vševediaci. Amen.
Pieseň: ES 103
Autor: Dušan Hrivnak


Hospodin ti nohu uchráni pred pascou. Príslovia 3,26

Ježiš sa modlí: Neprosím, aby si ich vzal zo sveta, ale aby si ich ochránil pred zlým. Ján 17,15


Matúš 4,1-11 :: 1.Mojžišova 3,1-19(20-24) :: Jób 2,1-13 :: Žalmy 64 :: Modlíme sa za: Gemerský seniorát