Zamyslenie na deň 26.10.2017

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Ezechiel 7,1-13

1 Opäť mi zaznelo slovo Hospodinovo: 2 Ty, človeče: Takto vraví Hospodin, Pán, zemi izraelskej: Nadišiel koniec, koniec pre všetky štyri strany krajiny. 3 Teraz prišiel koniec pre teba. Pošlem na teba svoj hnev; budem ťa súdiť podľa tvojich ciest a uvediem na teba všetky tvoje ohavnosti. 4 Moje oko sa nezmiluje nad tebou a nebudem mať súcit s tebou, ale uvediem na teba trest za tvoje cesty, keďže tvoje ohavnosti sú naďalej uprostred teba. Potom poznáte, že ja som Hospodin. 5 Takto vraví Hospodin, Pán: Pohroma za pohromou prichádza. 6 Prichádza koniec, koniec prichádza; prebúdza sa proti tebe. 7 Ajhľa, prichádza tvoj pád, obyvateľ krajiny; nadišiel čas, blízko je deň zdesenia, a nie výskania po vrchoch. 8 Teraz už čoskoro vylejem na teba svoju prchkosť a vyplním na tebe svoj hnev, budem ťa súdiť podľa tvojich ciest a uvediem na teba trest za všetky tvoje ohavnosti. 9 Moje oko sa nezmiluje nad tebou a neušetrím ťa; podľa tvojich ciest uvalím na teba trest, kým tvoje ohavnosti budú v tvojom prostredí. Potom poznáte, že ja som Hospodin, ktorý vás bijem. 10 Tu, hľa, je ten deň! Práve prichádza. Prišiel pád! Drzosť kvitne, spupnosť klíči. 11 Násilie vyrástlo ako palica bezbožnosti; nikto z nich neostane, nič z ich hojnosti, nič z ich nádhery, nebude v nich vznešenosti. 12 Prichádza čas, blíži sa deň. Nech sa kupujúci neraduje a predávajúci nech netrúchli, lebo na všetko ich bohatstvo prichádza pálčivý hnev. 13 Lebo predavač sa nevráti k tomu, čo predal, i keby ostali nažive, lebo pálčivý hnev prichádza na celé ich bohatstvo. Nevráti sa, lebo pre svoju vinu si nikto neudrží život.


Boží súd prichádza. Slová, ktoré čítame v dnešnom prorockom texte, nám berú dych. Jednak svojou vážnosťou, a zároveň svojou aktuálnosťou. Veď verše hovoriace o príchode konca, o pohromách a o úpadku, ako keby boli napísané v dnešných dňoch a nie pred stáročiami. Boli určené izraelskému národu nachádzajúcemu sa už niekoľko rokov v babylonskom zajatí a k ich naplneniu došlo pri definitívnom dobytí kráľovstva a páde mesta Jeruzalem. Hospodinovo varovanie vyrieknuté prostredníctvom proroka, napomína naďalej a týka sa predovšetkým všetkých veriacich v Ježiša Krista, aj nás. Veď len pomyslime na súčasný stav spoločnosti, rozklad morálky a rozmach hriechu všade naokolo! Aj našej planéte pričinením človeka hrozí všeobecná katastrofa. Naozaj prichádza čas a blíži sa deň Božieho súdu. A musíme jedným dychom dodať, že ide trest a súd zaslúžený. Keby záležalo len na nás, tak mu nedokážeme uniknúť. Boh nám však ponúka záchranu. Svojho jediného a milovaného Syna, ktorý vzal na Seba naše hriechy a prijal trest určený nám. On je jediná možnosť úniku pred koncom. Prijmime vo viere vážne túto milosť a neprestajne za ňu Bohu ďakujme!
Autor: Norbert Hajský
Pieseň: ES 187


Zachovávajte právo, konajte spravodlivo, lebo moja spása je blízko, už príde, a moja záchrana už sa zjaví. Izaiáš 56,1

Nehľadajte každý len svoj prospech, ale aj prospech iných. Filipským 2,4


Matúš 8,14-17 :: MODLÍME SA ZA: Svätoplukovo (Dn)