Zamyslenie na deň 25.10.2017

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Ezechiel 4,1-8

1 Ty však, človeče, vezmi si tehlu, polož ju pred seba a nakresli na ňu mesto, to jest Jeruzalem. 2 Daj sa do jeho obliehania: vystav proti nemu obliehacie zariadenie a nasyp proti nemu obliehací val; postav proti nemu tábory a umiestni proti nemu dookola obliehacie barany. 3 Vezmi si železnú panvicu, postav ju ako železnú stenu medzi seba a mesto a pevne upri svoju tvár proti nemu. Bude teda v stave obliehania, a ty ho budeš obliehať. Bude to znamením pre dom Izraela. 4 Ľahni si na ľavý bok a ja položím na teba vinu domu Izraela. Koľko dní preležíš na ňom, toľko dní budeš znášať ich vinu. 5 Ja ti určujem roky ich viny počtom dní: tristodeväťdesiat dní budeš znášať vinu domu Izraela. 6 Keď skončíš tieto dni, ľahneš si druhý raz, a to na pravý bok, a budeš znášať vinu domu Júdovho štyridsať dní. Určil som ti vždy deň za rok. 7 Teda upri pevne svoj pohľad i svoje obnažené rameno na obliehanie Jeruzalema a prorokuj proti nemu. 8 Ajhľa, položil som na teba povrazy, aby si sa nemohol obracať zboka nabok skôr, ako skončíš dni svojho obliehania.


Pán usvedčuje a varuje. Pán Boh sa prihovára k ľuďom vskutku rozličnými spôsobmi. Pritom ako nástroje používa ľudí. Prorok Ezechiel neraz dostal od Hospodina úlohu názorne, pomocou živých obrazov, varovať svojich súkmeňovcov. V tomto proroctve svojím konaním zvestuje budúce obliehanie Jeruzalema, porážku izraelského aj judského kráľovstva, ako aj odvlečenie národa do zajatia. Malo ísť o varovanie pred trestom za modlárstvo. Jasnejšie to už asi ani nemohlo byť. Napriek tomu nepochopili. Ba neraz si z prorokovho konania robili žarty. – – Hospodin aj v našich dňoch hovorí k celému svetu. Často veľmi zjavne. A kresťania akoby nerozumeli. Alebo nechcú rozumieť? Tak ako Izraelci živení falošnými nádejami samozvaných prorokov, ktorí napriek strate krajiny dúfali v skorý návrat zo zajatia. Zaoberali sa viac formou než obsahom, spoliehali sa na ľudské riešenia, nechápajúc zvesť Božieho súdu. Toto nebezpečenstvo hrozí aj dnešným nasledovníkom Pána Ježiša Krista. Biblia nás učí, ako máme prijať zvesť nášho Otca, ktorá nás usvedčuje z hriešneho konania. Reagujme preto adekvátne, nie ako diváci a poslucháči Ezechiela! Vyznajme svoje hriechy, čiňme pokánie a prosme o odpustenie! Veď On vo Svojej láske odpustí všetkým, ktorí Ho v pokore prosia.
Autor: Norbert Hajský
Pieseň: ES 321


Dobre je mlčky očakávať na pomoc Hospodinovu. Žalospev 3,26

Pridŕžajme sa neochvejne vyznania nádeje, lebo verný je Ten, ktorý dal to zasľúbenie. Židom 10,23


Lukáš 13,10-17 :: MODLÍME SA ZA: Súľov (Tu)