Zamyslenie na deň 27.10.2017

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Ezechiel 7,14-27

14 Zaznela trúba a všetko je pripravené, ale nieto nikoho, kto by šiel do boja, lebo môj pálčivý hnev príde na všetko ich bohatstvo. 15 Meč bude vonku, vnútri mor a hlad. Kto bude na poli, zomrie mečom, a toho, kto bude v meste, strávi hlad a mor. 16 A ak uniknú utečenci, budú na vrchoch ako holubice z údolí: každý z nich zomrie pre svoju vinu. 17 Všetky ruky ochabnú a všetky kolená sa roztečú ako voda. 18 Opášu sa vrecovinou a zastrie ich triaška. Na každej tvári bude zahanbenie, na všetkých hlavách lysina. 19 Svoje striebro vyhádžu na ulice a svoje zlato budú pokladať za nečistotu. Ich striebro a zlato ich nebude môcť zachrániť v deň Hospodinovho hnevu. Nenasýtia sa a svoje vnútornosti nenaplnia, lebo to bolo pohnútkou k ich previneniu. 20 Ozdobné klenoty z neho používali na márnomyseľnosť a urobili si z neho svoje ohavné modly, svoje ošklivosti. Preto som im ho zmenil na nečistotu. 21 A vydám ho do ruky cudzincov ako lup a do ruky cudzincov a bezbožných zeme ako korisť, a tí ho znesvätia. 22 Odvrátim od nich svoju tvár; nech znesvätia moje vzácne miesto; vlamači vtrhnú do neho a znesvätia ho. 23 Chystaj reťaz, lebo krajina je plná krvavých rozsudkov a mesto je plné násilia. 24 Potom dovediem najhoršie národy, a tie vezmú do vlastníctva ich domy; urobím koniec pýche mnohých a ich svätyne budú znesvätené. 25 Prichádza tieseň. Budú hľadať spásu, ale jej nebude. 26 Pohroma za pohromou bude nasledovať a zvesť za zvesťou bude prichádzať. Vtedy budú vyhľadávať videnie u proroka, ale zanikne poučenie u kňaza aj rada skúsených starcov. 27 Kráľ bude trúchliť, knieža si oblečie zdesenie a ruky pospolitého ľudu stŕpnu strachom. Naložím s nimi podľa ich ciest a budem ich súdiť podľa ich spôsobu súdenia. Potom poznajú, že ja som Hospodin.


Samé negatívne „veci“. Skúsim vymenovať aspoň niektoré zlé a nepríjemné veci z tohto textu: Hospodinov hnev, smrť, nečistota, márnomyseľnosť, ohavné modly, krvavé rozsudky, násilie, pýcha, pohroma za pohromou, zánik múdrosti, strach… Určite by sme nechceli, aby niekto (a najmä nie Boh!) hovoril takéto slová o nás, aké hovoril Pán Boh o Svojom národe v časoch proroka Ezechiela. Boží ľud miesto toho, aby okolitým národom vydával svedectvo o živom Bohu, sa stal vierolomným, pyšným a obracajúcim sa za ohavnými modlami. Vtedajší stav národa vyjadruje v. 25: „Budú hľadať spásu, ale jej nebude.“ Pán Boh nemôže zachrániť a ani nezachráni pre hriechy, ktoré ľudia robili, naďalej v nich zostávali a nekajali sa. – – Veď Pán Boh bol pripravený zachrániť každého hriešnika tamtej doby a je pripravený a ochotný zachraňovať aj dnes. Dnes je to cez obrátenie sa a „znovuzrodenie“ v Pánu Ježišovi Kristovi. Potvrdzujú to slová z Ezechiela 18,31-32 a z Jána 3,3: „Odhoďte od seba všetky svoje priestupky, ktorých ste sa dopúšťali, a zadovážte si nové srdce a nového ducha! Lebo nemám záľubu v smrti… Obráťte sa a budete žiť!“ „Ježiš mu odpovedal: Ak sa niekto nenarodí znova, nemôže uzrieť kráľovstvo Božie.“
Autor: Vladimír Peter
Pieseň: ES 493


Hor sa! Choďme v svetle Hospodinovom! Izaiáš 2,5

Vy všetci ste synovia svetla a synovia dňa. Nepatríme noci ani tme. 1.Tesalonickým 5,5


Jeremiáš 17,13-17 :: MODLÍME SA ZA: Svätý Jur (Ba)