Zamyslenie na deň 24.3.2024

6. nedeľa pôstna – Kvetná – PALMARUM
Tak musí byť vyzdvihnutý aj Syn človeka, aby každý, kto v Neho verí, mal večný život. Ján 3,14b.15


Ján 12,12-19

12 Na druhý deň sa veľký zástup, ktorý prišiel na sviatky, dopočul, že Ježiš prichádza do Jeruzalema. 13 Vzali palmové ratolesti, vyšli mu v ústrety a volali: „Hosanna, Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom, kráľ Izraela!“ 14 Ježiš si našiel osliatko, posadil sa naň, ako je napísané: 15 Neboj sa, dcéra Siona, hľa, tvoj kráľ prichádza, sediac na osliatku! 16 Jeho učeníci tomu spočiatku nerozumeli, ale keď bol Ježiš oslávený, rozpamätali sa, že to bolo napísané o ňom a že sa tak stalo. 17 Zástup, ktorý bol s ním vtedy, keď vyvolal Lazára z hrobu a keď ho vzkriesil z mŕtvych, vydával o tom svedectvo. 18 Preto mu vyšiel v ústrety veľký zástup, lebo počuli, že urobil toto znamenie. 19 Vtedy si farizeji hovorili medzi sebou: „Vidíte, že nič nezmôžete. Hľa, svet odišiel za ním!“


Privítanie Krista. Svätíme Kvetnú nedeľu a obraciame svoju myseľ na Pánov vjazd do Jeruzalema, kde Ho veľký zástup sprevádzal a vítal palmovými ratolesťami, stlali na cestu svoje rúcha ako znak veľkej úcty a lásky. A mocným hlasom volali: Hosana! Pán Ježiš vedel veľmi dobre, čo Ho v Jeruzaleme čaká, a predsa tam išiel poslušne, aby naplnil Božiu vôľu. To všetko pre náš návrat do spoločenstva s Pánom Bohom. Ideme dnes aj my v ústrety Pánovi? Ako sa pripravujeme na Jeho príchod? Hľadáme Ho s dôverou? Nasledujeme Ho v živote verne? 1. Pán prichádza i dnes. Ukážme celému svetu, kto to vlastne prichádza, nech Ho aj iní vidia a poznajú, že je to Kráľ a Spasiteľ. Čo robíme my, aby prišiel do našich zborov, rodín, do našich sŕdc? Lebo len tam príde, kde nájde pokoru, lásku a vieru. 2. Preto Ho hľadajme s dôverou. Hľadajme Ho v Jeho slove, v Jeho sviatostiach. Lebo život bez Krista je smutný, neúplný a bez nádeje. Kto hľadá Krista vo viere, nájde zdroj nového života, spasenie duše a nádej v Bohu. 3. A preto Ho verne v živote nasledujme – v istote viery a plnosti nádeje, lebo v Ňom je istota života časného, predovšetkým večného. „Ajhľa svet išiel za Ním!“

Modlitba: Drahý Pane, ďakujeme Ti, že si prišiel na tento svet a my Ťa vítame v našich srdciach ako nášho Pána a Spasiteľa, ktorého v živote chceme verne nasledovať. Amen.
Pieseň: ES 95
Autor: Dušan Pavel Hrivnak


Čo Ty, Hospodin, požehnáš, je navždy požehnané. 1.Kroník 17,27

Potom kráľ povie tým po pravici: „Poďte, požehnaní Môjho Otca, zaujmite kráľovstvo, ktoré je vám pripravené od založenia sveta.“ Matúš 25,34


Filipanom 2,5-11 • Izaiáš 50,4-9 • Žalm 88 • Modlíme sa za: Považský seniorát