Zamyslenie na deň 25.12.2018

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

1. slávnosť vianočná. Narodenie Krista
A to Slovo stalo sa telom, prebývalo medzi nami, a my sme hľadeli na Jeho slávu. Ján 1,14


Matúš 1,18-25

18 Ježiš Kristus narodil sa takto: Jeho matka Mária bola zasnúbená s Jozefom, a skôr, ako sa zišli, ukázalo sa, že bola v požehnanom stave z Ducha Svätého. 19 Jej muž Jozef bol spravodlivý; nechcel ju vystaviť hanbe, ale chcel ju tajne prepustiť. 20 Keď premýšľal o tom, ajhľa, zjavil sa mu vo sne anjel Pánov a povedal: Jozef, syn Dávidov, neboj sa prijať Mária za ženu, lebo čo sa v nej počalo, je z Ducha Svätého. 21 Porodí syna a dáš Mu meno Ježiš; lebo On vyslobodí svoj ľud z ich hriechov. 22 Toto všetko sa stalo, aby sa naplnilo, čo Pán riekol ústami proroka: 23 Ajhľa, panna počne a porodí syna a dajú Mu meno Emanuel; to v preklade znamená: Boh s nami. 24 Keď sa Jozef prebudil zo sna, urobil, ako mu prikázal anjel Pánov: prijal svoju ženu, 25 neobcoval s ňou, kým neporodila syna, a dal Mu meno Ježiš.


Vianočné obdobie je svedectvom o prezentácii Božej lásky. Človek nemusí mať nejaké špeciálne vzdelanie, aby vo svojom živote túžil po láske. Ľudia sa o tento rozmer života neustále zaujímajú. Láska je vďačnou témou pre oblasť literatúry, filmov, piesní, básní… Jednoducho, láska patrí k životu. Na tomto základe sa „takto narodil“ do tohto sveta aj Ježiš Kristus – Boží Syn. A tak môžeme vidieť, že to, čo my v ľudských rozmeroch vnímame ako inšpiráciu pre život, Pán Boh Svojím jedinečným príbehom lásky medzi Bohom a človekom vpísal do dejín ako niečo jedinečné a výnimočné. Boh predsa zo skromnej chladnej maštaľky urobil teplú kolísku Božej lásky, v ktorej sa narodil Ten najväčší a najslávnejší Kráľ. Táto jedinečnosť a výnimočnosť spočíva v tom, že prostredníctvom tohto príbehu lásky sa cez mnohé generácie približuje k nám Kráľovstvo Božie. Vianoce sú časom a priestorom, v ktorom si máme uvedomiť do čo najväčšej miery dosah a požehnanie vianočného času. Dosah, ktorý sa nekončí zbalením vianočného stromčeka, ale má mať celoživotné pokračovanie. Vianoce sú nádherným potvrdením Božej milosti a lásky, Vianoce sú potvrdením faktu, že Boh bol s nami. A v narodenom Ježišovi je a bude za každých okolností „Boh s nami“.
Autor: Dušan Havrila
Pieseň: ES 34


V Hospodina dúfa moje srdce. Dostalo sa mi pomoci a zaplesalo moje srdce a ďakovať Mu budem svojou piesňou. Žalm 28,7

Potom sa pastieri vrátili, oslavujúc a chváliac Boha za všetko, čo počuli a videli, ako im bolo povedané. Lukáš 2,20


Lukáš 2,(1-14)15-20 :: Títovi 3,4-7 :: Ján 3,31-36 :: Modlíme sa za: Pribeta (Dn)