Zamyslenie na deň 26.12.2018

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

2. slávnosť vianočná
Sviatok prvého mučeníka Štefana
Veľmi vzácna je v očiach Pánových smrť Jeho pobožných. Vzývať budem meno Hospodinovo. Žalm 116,15.17


Matúš 2,1-12

1 Keď sa Ježiš narodil v judskom Betleheme za čias kráľa Herodesa, ajhľa, mudrci od východu prišli do Jeruzalema 2 a pýtali sa: Kde je ten narodený kráľ židovský? Videli sme totiž Jeho hviezdu na východe a prišli sme sa Mu pokloniť. 3 Keď to počul kráľ Herodes, predesil sa a s ním celý Jeruzalem. 4 Zhromaždil všetkých veľkňazov a zákonníkov ľudu a vypytoval sa ich, kde sa má narodiť Mesiáš. 5 Odpovedali mu: v judskom Betleheme, lebo tak píše prorok: 6 A ty, Betlehem, judská zem, nijako nie si najmenší medzi vývodiacimi mestami judskými, lebo z teba vyjde vodca, ktorý bude pásť môj ľud izraelský. 7 Nato Herodes sa ich povypytoval na čas, kedy sa zjavila hviezda. 8 A keď ich posielal do Betlehema, povedal: Choďte, dôkladne sa prezvedajte o tom dieťatku; a keď Ho nájdete, oznámte mi, aby som aj ja šiel a poklonil sa Mu. 9 Oni vypočuli kráľa a odišli. A hľa, hviezda, ktorú videli na východe, šla pred nimi, až sa zastavila nad miestom, kde bolo dieťatko. 10 Keď uzreli hviezdu, zaradovali sa veľkou radosťou. 11 I vošli do domu, uvideli dieťatko s matkou Máriou, padli na tvár a klaňali sa Mu. Potom otvorili svoje klenotnice a obetovali Mu dary: zlato, kadidlo a myrhu. 12 A keď sa im vo sne dostalo napomenutia, aby sa nevracali k Herodesovi, vrátili sa inou cestou do svojej krajiny.


Vianoce – inšpirácia pre život. Napriek starostiam a veľkým nárokom, ktoré doliehajú na plecia moderného človeka, Vianoce u väčšiny ľudí vyvolávajú prijemné pocity radosti a snažia sa do ľudských sŕdc vniesť pokoj a harmóniu. Keď nastanú vianočné sviatky so všetkými prejavmi, kladieme si otázku: Prečo práve Vianoce v celej svojej nádhere vytvárajú svojím spôsobom a obsahom tú zvláštnu náladu a pocity, ktoré si inak počas roka len ťažko dokážeme vytvoriť? Ak si odmyslíme všetky tie ľudské prvky, ktoré do vianočného obdobia dotvoril človek, musíme jednoznačne povedať, že to, čo robí Vianoce skutočne krásnymi a požehnanými, je Boží výtvor, a nie ľudský. A to je pre nás mnohokrát nepochopiteľné, ako je pre nás nepochopiteľná násilná smrť prvého diakona Štefana. Dávno predtým, než bolo počuť prvý detský plač v betlehemských jasličkách, mnohí proroci videli vo svojich víziách Pána Ježiša. Jeho nasledovanie prináša aj určitú mieru obetavosti. Aj traja králi urobili rozhodnutie, ktoré premenili na čin – obetavý skutok. Šli za Hviezdou plnou milostia lásky. Šli k Bohu. Prajem každému, aby sa takýto Boh stal inšpiráciou pre život nielen počas vianočných sviatkov, ale v celom živote.
Autor: Dušan Havrila
Pieseň: ES 46


Potom riekol Hospodin Boh: Nie je dobré človeku byť osamote. 1.Mojžišova 2,18

Simeon Ho vzal na ramená, chválil Boha a povedal: Teraz prepúšťaš, Pane, Svojho služobníka podľa Svojho slova v pokoji, lebo moje oči videli Tvoje spasenie. Lukáš 2,28-30


Ján 1,1-5(6-8)9-14 :: Židom 1,1-3(4-6) :: Izaiáš11,1-9 :: Matúš 10,16-22 :: Skutky apoštolov (6,8-15)7,55-60 :: 2.Kronická24,19-21 :: Modlíme sa za: Príbovce (Tu)