Zamyslenie na deň 24.12.2018

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Štedrý večer. Nocturna natalis

Matúš 1,1-17

1 Rodokmeň Ježiša Krista, syna Dávidovho, syna Abrahámovho: 2 Abrahám splodil Izáka, Izák splodil Jákoba, Jákob splodil Júdu a jeho bratov; 3 Júda splodil z Támary Fáresa a Záru; Fáres splodil Esroma, Esrom splodil Arama; 4 Aram splodil Aminadaba. Aminadab splodil Násona, Náson splodil Salmona; 5 Salmon splodil Rachaby Bóza, Bóz splodil z Ruty Obéda, Obéd splodil Jeseho; 6 Jese splodil kráľa Dávida, Dávid splodil z manželky Uriášovej Šalamúna; 7 Šalamún splodil Roboáma, Roboám splodil Abiu, Abia splodil Azafa, 8 Azaf splodil Jozafáta, Jozafát splodil Joráma, Jorám splodil Oziu, 9 Ozia splodil Jóatama, Jóatam splodil Achaza, Achaz splodil Ezechiáša, 10 Ezechiáš splodil Manasesa, Manases splodil Amosa, Amos splodil Joziáša, 11 Joziáš splodil v babylonskom zajatí Jechoniu a jeho bratov. 12 Po odvlečení do babylonského zajatia Jechonia splodil Salatiela, Salatiel splodil Zorobábela; 13 Zorobábel splodil Abiuda, Abiud splodil Eliachima, Eliachim splodil Azora; 14 Azor splodil Sádoka, Sádok splodil Achima, Achim splodil Eliuda; 15 Eliud splodil Eleazara, Eleazar splodil Máttana, Máttan splodil Jákoba, 16 Jákob splodil Jozefa, muža Márie, z ktorej sa narodil Ježiš, menovaný Kristus. 17 Všetkých pokolení od Abraháma po Dávida bolo teda štrnásť, od Dávida po babylonské zajatie štrnásť pokolení, a od babylonského zajatia až po Krista štrnásť pokolení.


Ježiš Kristus v našom rodokmeni. Evanjelista Matúš adresoval svoje evanjelium prvým kresťanom zo židovstva. Za každým spomínaným predkom rodokmeňa sa ukrýva životná cesta naplnená rôznorodými udalosťami a históriou v danom čase. Do tejto histórie izraelského národa vstupuje Hospodina plní Svoje zasľúbenia. Posiela Svojho jediného Syna, Ježiša Krista, nášho Spasiteľa medzi izraelský ľud. Narodil sa ako Izraelita podľa Božieho zasľúbenia v meste Betlehem. „Do Svojho vlastného prišiel, a Jeho vlastní Ho neprijali“ (J 1,11). Pán Ježiš prichádza aj k nám, aby nám ukázal cestu k Hospodinovia zachránil nás od večnej smrti a diabolskej moci. Počas Svojho pozemského života pomáhal ľudom v ich starostiach, dával im múdre rady, uzdravoval chorých, nasycoval hladných a naplnil Boží plán dokonale, keď zomrel za naše hriechy na kríži. Aj v súčasnej dobe k nám Pán Ježiš prichádza a hoci Ho nevidíme, dáva sa nám poznať skrze Božie slovo. Túžime mať za Priateľa Ježiša, ktorý nás skutočne miluje a chápe? On prináša lásku, pokoj a učí nás, aby sme svoje hriechy vyznávali, odpúšťali si navzájom, milovali ľudí i Pána Boha. Verme v Pána Ježiša Krista, lebo On je naším Spasiteľom aj vstupenkou do Božieho kráľovstva!
Autor: Milan Krivda
Pieseň: ES 60


K Tebe volám, Hospodine, moja skala, neodmlčuj sa mi. Žalm 28,1

Lebo narodil sa vám dnes v meste Dávidovom Spasiteľ, ktorý je Kristus Pán. Lukáš 2,11


Matúš 1,(1-17)18-21(22-25) :: Rímskym 1,1-7 :: Ezechiel 37,24-28 :: Modlíme sa za: Príbelce (No)