Zamyslenie na deň 24.9.2018

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Galatským 1,1-5

„1 Pavel, apoštol (ustanovený) nie ľuďmi ani prostredníctvom človeka, ale Ježišom Kristom a Bohom Otcom, ktorý Ho vzkriesil z mŕtvych – 2 a všetci bratia, ktorí sú so mnou: cirkevným zborom v Galácii. 3 Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca, a od Pána Ježiša Krista, 4 ktorý seba samého vydal za naše hriechy, aby nás podľa vôle Boha, Otca nášho, vytrhol z tohto zlého veku. 5 Jemu sláva naveky vekov. Amen.“


Boží mandát. V živote sa stáva, že ak máme splniť nejakú úlohu, býva dôležité, kto nás ňou poveril. Ak som dostal mandát od kompetentnej osoby, dvere sa zvláštnym spôsobom otvárajú a veci sa hýbu vpred akosi ľahšie. Naopak, ak si chcem presadiť len svoj názor, ak idem hlavou proti múru, väčšinou si to odnesie hlava, nie múr. O čo viac to platí vo veciach evanjelia a Božieho kráľovstva! Ak som spoznal, že ma Pán Boh zachránil, vytrhol z hriechu a životného štýlu tohto zlého veku, z vďačnosti za Božiu milosť žijem a konám tak, ako to spoznávam v Božom slove. Je prirodzené, že aj pre mňa má Pán Boh nejakú úlohu, nejaké poslanie. On si chce použiť každého z nás podľa nášho individuálneho obdarovania. A tak je dôležité si to neustále pripomínať, hľadať, v modlitbe sa pýtať a potom ísť a konať to, čo som spoznal a prijal ako poverenie pre seba, vediac, že mocný Boh stojí za mnou, že to On ma poveril, že v Jeho očiach som vzácny a že Jeho Slovo vždy vykoná to, na čo bolo poslané. Pripomeň si aj dnes, kedy a ako k tebe Pán Boh hovoril, čím ťa poveril a či si na správnej ceste k splneniu svojej úlohy! Ak si ju ešte nedostal, načúvaj Božiemu Duchu, čo ti chce povedať, a potom choď a konaj!
Autor: Radomír Vařák
Pieseň: ES 497


Hospodin, tvoj Boh, ťa nadbytkom požehná pri každom diele tvojich rúk. 5.Mojžišova 30,9

Však Boh je ten, ktorý pôsobí vo vás, aby ste aj chceli aj činili nad svoju dobrú vôľu. Filipským 2,13


Židom 11,1-7(8-10) :: Modlíme sa za: Levoča (Ta)