Zamyslenie na deň 23.9.2018

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

17. nedeľa po Svätej Trojici
Víťazstvo, ktoré premohlo svet, je naša viera. 1.Jána 5,4


Izaiáš 49,1-6

„1 Počúvajte ma, ostrovy, a pozorujte, ďaleké národy! Hospodin ma povolal už od života matky, od lona mojej matky myslel na moje meno. 2 Ústa mi urobil akoby ostrým mečom, ukryl ma v tôni svojej ruky. Urobil ma vyhladeným šípom, schoval ma do svojho tulca. 3 Riekol mi: Si mojím služobníkom, Izraelom, ktorým sa oslávim. 4 Ja som však povedal: Nadarmo som sa namáhal, pre ničotu a márnosť strávil som svoju silu, ale moje právo je u Hospodina a odmena za moju prácu je u môjho Boha. 5 Teraz však hovorí Hospodin, ktorý si ma stvárnil za sluhu od života matky, aby som vrátil Jákoba k Nemu a aby sa Izrael k Nemu zhromaždil. Preto som vzácny v očiach Hospodinových a môj Boh sa stal mojou silou. 6 A riekol: Málo mi je, že si mi služobníkom na pozdvihnutie kmeňov Jákobových a na navrátenie zachránených z Izraela. Urobím ťa svetlom národov, aby moja spása siahala až po koniec zeme.“


Povolaný za služobníka. Už od života matky Hospodinom povolaný aj pripravený – vyzbrojený… Prorok nám tlmočí vlastnú skúsenosť, že Božie povolanie i vystrojenie nás v porovnaní s ostatnými robí často výrečnejšími, zdatnejšími, šikovnejšími, kvalifikovanejšími…, ale nie preto, aby sme sa stali vládcami a pánmi, ale aby sme Mu mohli byť užitočnými služobníkmi. Boh si nás formuje za služobníkov – všetkých bez rozdielu. Aj prezident, biskup, kňaz, učiteľ, lekár, rodič… má byť služobníkom. Často sa však stáva, že sa človek minie svojmu povolaniu – poslaniu: „Nadarmo som sa namáhal, pre ničotu a márnosť strávil som svoju silu“, a potom zostane iba ničota, pocit premrhaného života. Život služobníkov však pri všetkých zápasoch ukrýva v sebe hlbšie bohatstvo: 1) Človek stotožnený s poslaním služobníka na záchranu hľadajúcich, slabých a stratených je vzácny v očiach Hospodinových. 2) Človek stotožnený s úlohou služobníka v Bohu objavuje svoju silu, svoje právo i odmenu života. 3) Človek napĺňajúci poslanie Božieho služobníka má perspektívu i zaľúbenie v ďalšom duchovnom raste„urobím ťa svetlom národov, aby moja spása siahala až po koniec zeme“. A tak, ako včera, tak aj dnes sa každý z nás rozhoduje, či zvíťazí naša ľudská hrdosť, ctižiadosť, plány, alebo vernosť a poslušnosť. Len od každého z nás závisí, či sa v našich životoch presadí túžba ovládať, alebo túžba poslúžiť.
Autor: Dušan Cina
Pieseň: ES 543


Lebo im odpustím ich viny a na ich hriech si už nespomeniem. Jeremiáš 31,34

Ján píše: Deti moje, toto vám píšem, aby ste nehrešili. Ale ak niekto zhreší, máme obhajcu u Otca, Ježiša Krista, spravodlivého. 1.Jána 2,1


Matúš 15,21-28 :: Rímskym 10,9-17(18) :: Žalm 37,21-40 :: Modlíme sa za: Myjavský seniorát