Zamyslenie na deň 24.7.2018

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Ján 6,41-59

41 I reptali Židia proti Nemu, že povedal: Ja som chlieb, ktorý zostúpil z neba. 42 A hovorili: Nie je to Ježiš, syn Jozefov, ktorého otca a matku poznáme? Ako teraz hovorí: Zostúpil som z neba? 43 Ježiš im odpovedal: Nereptajte medzi sebou. 44 Nikto nemôže prísť ku mne, ak ho nepritiahne Otec, ktorý ma poslal, a ja ho vzkriesim v posledný deň. 45 V prorokoch je napísané: Všetci budú vyučení Bohom; každý, kto počul Otca a učí sa, prichádza ku mne. 46 Niežeby niekto bol videl Otca, jedine Ten, kto je od Boha, videl Otca. 47 Veru, veru, hovorím vám: Kto verí vo mňa, má večný život. 48 Ja som chlieb života. 49 Vaši otcovia jedli mannu na púšti a umreli. 50 To je ten chlieb, ktorý zostupuje z neba, aby ten, čo bude jesť z neho, neumrel. 51 Ja som ten živý chlieb, ktorý zostúpil z neba; ak niekto je z toho chleba, bude žiť naveky; a chlieb, ktorý ja dám, je moje telo, ktoré vydám za život sveta. 52 I hádali sa Židia medzi sebou: Ako nám tento môže dať jesť svoje telo? 53 Riekol im Ježiš: Veru, veru, hovorím vám: Ak nejete telo Syna človeka a nepijete Jeho krv, nemáte života v sebe. 54 Kto je moje telo a pije moju krv, má večný život, a ja ho vzkriesim v posledný deň. 55 Lebo moje telo je pravý pokrm a moja krv je pravý nápoj. 56 Kto je moje telo a pije moju krv, zostáva vo mne a ja v ňom. 57 Ako mňa poslal živý Otec a ja žijem skrze Otca, aj ten, kto mňa je, bude žiť skrze mňa. 58 To je ten chlieb, ktorý zostúpil z neba, nie aký jedli otcovia, a umreli. Kto je tento chlieb, bude žiť naveky. 59 Toto povedal, keď vyučoval v synagóge v Kafarnaume.

60 Vtedy mnohí z Jeho učeníkov, ktorí to počuli, povedali: Tvrdá je táto reč, kto ju môže počúvať? 61 Keďže Ježiš vedel sám od seba, že Jeho učeníci reptajú na to, povedal im: Toto vás pohoršuje? 62 A čo, keď uvidíte Syna človeka, ako vystupuje tam, kde bol predtým? 63 Duch je, ktorý obživuje, telo nič neosoží. Reči, ktoré som vám hovoril, sú duch a život. 64 Ale medzi vami sú niektorí, čo neveria. Ježiš totiž od počiatku vedel, ktorí sú neveriaci a kto Ho zradí. 65 I riekol: Preto som vám hovoril, že nikto nemôže prísť ku mne, len ak by mu to dal Otec. 66 Odvtedy mnohí z Jeho učeníkov odišli a nechodili viac s Ním. 67 Ježiš teda riekol dvanástim: Či aj vy chcete odísť? 68 Odpovedal Mu Šimon Peter: Pane, ku komu pôjdeme? Slová večného života máš, 69 a my sme uverili a poznali, že Ty si (Kristus), ten Svätý Boží. 70 Odpovedal im Ježiš: Či som si ja nevyvolil vás dvanástich? A jeden z vás je diabol. 71 Povedal to o Judášovi, synovi Šimona Iškariotského, lebo ten Ho mal zradiť – jeden z dvanástich.


Ja som výhra v lotérii. Keď Izraeliti putovali púšťou a nemali čo jesť, Pán Boh im z neba zosielal nebeský chlieb – mannu. V časoch Ježiša Krista už Izraeliti neputovali púšťou, no chlieb bol aj tak základnou potravinou, ktorá predstavovala spokojný život. O tom, aké ľahké bolo oň prísť, by vedeli hovoriť tí, ktorí aj v starom Izraeli prežili roky vojen, chudoby a hladu. Pre nás dnes je už chlieb takou bežnou vecou, že naň takmer nemyslíme. Sú však iné veci, po ktorých túžime a ktoré sú pre nás dôležité. Napríklad peniaze. Kto by ich nechcel? – – Pán Ježiš o Sebe povedal: „Ja som chlieb z neba.“ Tým poukázal na to, že On je ešte dôležitejší, než to, čo ľudia vtedy i dnes považujú za najdôležitejšie. Ak by sa dnes Pán Ježiš prihováral nám, možno by povedal: „Ja som výhra v lotérii, kto má mňa, má kapitál, ktorý sa nikdy neminie.“ Kto by tomu neporozumel? Kto by nechcel mať zázračný mešec, z ktorého sa stále sypú peniaze? – – Ak sa však dnešný človek dokáže tešiť najmä z peňazí, ak kapitál je to, po čom najviac túži, potom nám Ježišove slová hovoria, že sa mýlime. To, po čom máme najviac túžiť, z čoho sa máme najviac tešiť a najviac si ceniť, je On. Pretože len On nám dokáže dať väčšie a trvalejšie šťastie, než chlieb Izraelitom na púšti a než ako nám dávajú peniaze na púšti tohto nášho sveta.
Autor: Štefan Kiss
Pieseň: ES 265


Navráťte sa k Hospodinovi, od ktorého ste hlboko odpadli! Izaiáš 31,6

Ajhľa, stojím pri dverách a klopem! Zjavenie Jána 3,20


Lukáš 6,27-35 :: Modlíme sa za: Hontianska Vrbica (Dn)