Zamyslenie na deň 23.7.2018

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Ján 6,28-40

28 Povedali Mu teda: Čo robiť, aby sme konali skutky Božie? 29 Ježiš im odpovedal: Skutkom Božím je veriť v Toho, ktorého On poslal. 30 Povedali Mu: Aké znamenie ukážeš, aby sme videli a verili Ti? Čo Ty robíš? 31 Naši otcovia jedli mannu na púšti, ako je napísané: Chlieb z neba dal im jesť.

32 Ježiš im povedal: Veru, veru, hovorím vám: Nie Mojžiš dal vám chlieb z neba, ale môj Otec dáva vám pravý chlieb z neba; 33 lebo to je chlieb Boží, ktorý zostupuje z neba a dáva svetu život. 34 Povedali Mu na to: Pane, dávaj nám vždy tento chlieb. 35 Riekol im Ježiš: Ja som chlieb života; kto prichádza ku mne, nikdy nebude lačnieť, a kto verí vo mňa, nikdy nebude žízniť. 36 Ale povedal som vám: Aj ste ma videli, a neveríte. 37 Všetko, čo mi dáva Otec, príde ku mne, a kto prichádza ku mne, nevyhodím ho; 38 veď nezostúpil som z neba, aby som konal svoju vôľu, ale vôľu Toho, ktorý ma poslal, 39 a vôľa Toho, ktorý ma poslal, je, aby som nič nestratil z toho, čo mi dal, ale aby som všetko vzkriesil v posledný deň. 40 Lebo to je vôľa môjho Otca, aby každý, kto vidí Syna a verí v Neho, mal večný život, a ja ho vzkriesim v posledný deň.


Kto je lepší? Slovo „farizej“ sa v dnešných časoch stalo synonymom pokrytectva. Pritom farizeji v biblických časoch túžili len po jednom – brať Boží zákon vážne a dôkladne ho plniť. Robili pre to všetko a keď potom hľadeli na ostatných ľudí, žijúcich svoj bežný život, logicky prichádzali k záveru, že sú lepší, čo v nich vyvolávalo duchovnú pýchu. – – Je to však len fenomén vtedajšej doby? Neprekvitá farizejstvo v tom pravom zmysle slova aj dnes? Dnešná doba nám prostredníctvom médií denne tvrdí, že je dôležité veriť si, ba vedieť, že sme najlepší. No je to vždy namieste? A je to namieste v duchovnom živote? – – Keď sa zástupy pýtali Ježiša, ako robiť skutky Božie – teda dobré skutky, skutky, ktoré budú milé Pánu Bohu – Ježiš odpovedal stručne a prekvapivo: tým najlepším skutkom je veriť v Neho. – – Nie samotná horlivosť v práci, pôsobenie vo vysokých grémiách či samotná účasť na cirkevných akciách sú milé Pánu Bohu, ale najmä viera v Ježiša Krista. Iba na nej si možno zakladať, o ňu prosiť. Ak ju však máme, neznamená to, že môžeme zostať doma a voľkať si v presvedčení, že naša viera je dokonalá. To by bolo opäť farizejské. – – Treba nám nielen veriť v Pána Ježiša, ale svoju vieru prejavovať a dokazovať skutkami, a to takými, ktoré budú rozhojňovať našu lásku a službu, a nie naše ego.
Autor: Štefan Kiss
Pieseň: ES 484


Hospodin povedal Izákovi: Požehnané budú v tvojom potomstve všetky národy zeme. 1.Mojžišova 26,4

Mnohí prídu od východu a od západu a budú stolovať s Abrahámom, Izákom a Jákobom v kráľovstve nebeskom. Matúš 8,11


Matúš 7,7-12 :: Modlíme sa za: Holíč (My)