Zamyslenie na deň 22.7.2018

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

8. nedeľa po Svätej Trojici
Ako deti svetla žite. Lebo ovocie svetla je vo všetkej dobrotivosti, spravodlivosti a pravde. Efezským 5,8.9


1.Korintským 6,9-14.18-20

9 Alebo či neviete, že nespravodliví nebudú dedičmi kráľovstva Božieho? Nemýľte sa! Ani smilníci, ani modloslužobníci, ani cudzoložníci, ani muži súložiaci s mužmi, 10 ani zlodeji, ani lakomci, ani opilci, ani rúhači, ani vydierači nebudú dedičmi kráľovstva Božieho! 11 A takými ste vy niektorí boli; ale dali ste sa obmyť, boli ste posvätení, ospravedlnení v mene Pána Ježiša Krista a v Duchu nášho Boha.

12 Všetko je mi dovolené, ale nie všetko je mi prospešné. Všetko je mi dovolené, ale ja sa ničím nedám ovládnuť! 13 Pokrmy bruchu a brucho pokrmom! Boh však zničí tamto aj tieto. No telo nie je pre smilstvo, ale pre Pána, a Pán pre telo. 14 Boh vzkriesil aj Pána a vzkriesi aj nás svojou mocou.
18 Varujte sa smilstva! Každý (iný) hriech, ktorého sa človek dopustí, je mimo tela; ale kto smilní, hreší proti vlastnému telu. 19 Alebo či neviete, že vaše telo je chrámom Ducha Svätého, ktorý je vo vás, ktorého máte od Boha, a že nie ste sami svoji? 20 Veď veľmi draho ste boli kúpení! Oslávte teda Boha svojím telom i svojím duchom, čo oboje náleží Bohu.


Moje telo patrí Pánovi! Nielen v modernej dobe, ale už v starovekom Grécku existoval názor – „všetko smiem“. A túto zásadu zastávali a šírili aj niektorí z korintských kresťanov. Chválili sa, že majú právo robiť čokoľvek. Vyhlasovali, že tak, ako fyzické jedenie a trávenie jedla nemá vplyv na duchovný život človeka, rovnako nemá vplyv na duchovný život ani promiskuitný sexuálny život. Pavol tu však vyhlasuje dôležitosť ľudského tela, ktoré je určené pre Pána a bude vzkriesené. Teda vôbec nie je jedno, ako človek so svojím telom zaobchádza! Pán Boh vzkriesil Kristovo telo a nakoniec vzkriesi aj telá veriacich. No a telo, určené na vzkriesenie, by sa nemalo používať nemravne. Ba čo viac, telo je chrámom Ducha Svätého – je posvätné. Preto ho každá nemravnosť poškvrňuje a znesväcuje. Keď sme teda boli obmytí a ospravedlnení v mene Pána Ježiša Krista, mali by sme s Pavlom vyznať: „Moje telo nie je pre smilstvo – je pre Pána. Moje telo je Kristov úd a nebudem z neho robiť údy smilnice.“ Lebo „ani smilníci, ani modloslužobníci, ani cudzoložníci, ani muži súložiaci s mužmi, ani zlodeji, ani lakomci, ani opilci, ani rúhači, ani vydierači nebudú dedičmi kráľovstva Božieho!“ (v.9-10).
Autor: Mária Popičová
Pieseň: ES 485


Títo sa spoliehajú na vozy, tamtí na kone, ale my meno nášho Boha Hospodina máme v pamäti. Žalm 20,8

Ty teda, posilňuj sa milosťou, ktorá je v Kristovi Ježišovi. 2.Timoteovi 2,1


Matúš 5,13-16 :: Efezským 5,8b-14 :: Žalm 48 :: Modlíme sa za: Evanjelickú bohosloveckú fakultu