Zamyslenie na deň 23.5.2021

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

1. slávnosť svätodušná. Pentecoste
„Nie silou ani mocou, ale mojím duchom!“ znie výrok Hospodina zástupov. Zachariáš 4,6b


Skutky apoštolov 2,37-41

37 Keď to počuli, bodlo ich to v srdci, a povedali Petrovi a ostatným apoštolom: Čo robiť, mužovia, bratia? 38 I odpovedal im Peter: Kajajte sa! A nech sa každý z vás dá pokrstiť v meno Ježiša Krista na odpustenie hriechov. A prijmete dar Ducha Svätého. 39 Lebo iste vám platí to zasľúbenie, aj vašim deťom a všetkým, ktorí sú ďaleko, ktorýchkoľvek povolá Pán, náš Boh. 40 Potom ešte mnohými inými slovami vydával svedectvo a napomínal ich hovoriac: Dajte sa zachrániť z tohto skazeného pokolenia! 41 A tí, čo ochotne prijali jeho slová, dali sa pokrstiť; i pripojilo sa v ten deň okolo tritisíc duší.


Najväčší div vo vesmíre. Už som o tom kázal, učil a písal mnohokrát, ale nikdy sa mi to nezunuje a nikdy toho nebude dosť. Grék Herodotos pred dva a poltisícročím po prvýkrát pomenoval niekoľko divov vtedajšieho sveta. Po ňom prišli ďalší a narátali ich sedem. Prvým a najväčším divom vo vesmíre je a zostane to, že slobodná ľudská bytosť povie Bohu svoje „áno“, odovzdá sa Mu, vstúpi s Ním do vzťahu a prijme záchranu, ktorá sa mu ponúka v Pánovi Ježišovi Kristovi. Tou slobodnou ľudskou bytosťou je možno človek spokojný a zabezpečený, možno ťažko chorý, možno sklamaný a zatrpknutý, možno flegmatický, možno zahĺbený do svojej práce, či odovzdaný nejakej vášni. Neráta s tým, že by sa mohlo niečo stať. Nič nepripravuje, ničoho vážneho sa nedožaduje. Nijaké kajúce myšlienky, nijaká túžba po Bohu, po cirkvi, po čistote. Duch Svätý však spôsobí to, čo naznačuje výstižná metafora: „Bodlo ich to v srdci“. Cesta sa prudko stáča a mení. Z človeka, ktorý je sám pre seba, sa zrazu stáva človek, ktorý je Kristov a Boží. Nikto z ľudí to nemá vo svojich rukách. Taký mocný je iba Duch Svätý. Dnes sme čítali o Jeho diele, ktoré vykonal na prvé Letnice. Zopakoval to už nespočetne veľakrát a vždy to bol ten istý zázrak premeny srdca a života. Vďaka zaň! – – Príď, Duchu Svätý, mocne konaj!
Pieseň: ES 181
Autor: Ivan Eľko


Dobrorečil som Najvyššiemu, chválil som a oslavoval večne živého, lebo jeho vláda je večnou vládou. Daniel 4,31

Boh na nás štedro vylial Ducha Svätého skrze Ježiša Krista, nášho Spasiteľa, aby sme sa ospravedlnení jeho milosťou stali dedičmi podľa nádeje večného života. Títovi 3,6-7


Ján 14,15-19(20-23a)23b-27 :: Skutky apoštolov 2,1-21 :: 1.Mojžišova 11,1-9 :: Modlíme sa za: Liptovsko-Oravský seniorát