Zamyslenie na deň 22.5.2021

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Skutky apoštolov 2,29-36

29 Mužovia, bratia! Môžem vám otvorene hovoriť o patriarchovi Dávidovi, že umrel, pochovali ho, a jeho hrob je až do dnešného dňa medzi nami. 30 Ale keďže bol prorok a vedel, čo mu Boh pod prísahou sľúbil, totiž, že z jeho potomstva posadí na jeho trón, 31 predvídal a predpovedal vzkriesenie Kristovo, že ani Jeho duša nezostala v podsvetí, ani Jeho telo nevidelo porušenie. 32 Tohto Ježiša vzkriesil Boh a my všetci sme svedkami toho. 33 Keď ho teda pravica Božia povýšila a prijal od Otca zasľúbenie o Duchu Svätom, vylial ho, a vy to (teraz) vidíte a počujete. 34 Dávid totiž nevstúpil na nebo, ale hovorí: Riekol Pán môjmu Pánovi: Posaď sa mi po pravici, 35 dokiaľ Ti Tvojich nepriateľov nepoložím za podnožie. 36 Nech teda vie bezpečne celý dom izraelský, že aj Pánom, aj Kristom učinil Boh toho Ježiša, ktorého ste vy ukrižovali.


Ani náhoda, ani omyl. Včera sme mohli sledovať Petra, ako jasne pomenoval hriech. Nestačí však na hriech len poukázať… Peter zároveň predstavuje dokonalý Boží plán záchrany pre človeka, ponúka východisko, evanjelium. Boh sa už pri páde prvého človeka rozhodol pripraviť cestu záchrany (1M 3,15). Skrze Svojho Ducha Svätého dal vidieť a poznať prorokom nielen obeť Pána Ježiša za hriechy sveta, ale aj Jeho vzkriesenie a povýšenie. Takto jasne to píše Peter vo svojom liste (1Pt 1,9-11):„Po tomto spasení túžili a pátrali proroci… Duch Kristov, ktorý prebýval v nich, oznamoval utrpenia pre Krista a slávu po nich“. Apoštol vydáva svedectvo zhromaždeným Židom: Veľakrát hovoril Boh o tom, čo vy tu vidíte a ste toho svedkami, a teraz to môžete aj prijať. Táto výsada dokonalej lásky sa od tejto chvíle ponúka každému človeku. Aj dnes nech nás sprevádzajú „upravené“ slová posledného verša z nášho textu: Nech teda vie nielen celý dom izraelský, ale aj naše okolie, kolegovia, rodiny, že Pánom a aj Kristom učinil Boh ukrižovaného Ježiša.
Modlitba: Ďakujeme Ti, Pane Ježišu, že nie si len človekom, ktorý sa narodil, ale si Bohom, ktorý duchovne prebýval už v prorokoch! Prosíme, prebývaj aj v nás, aby sme Ťa chápali a konali Tvoju vôľu! Amen.
Pieseň: ES 233
Autor: Milan Bruncko


Pán, Hospodin, ty si Boh a tvoje slová sú pravdivé. 2.Samuelova 7,28

Veď Božie slovo je živé a účinné, ostrejšie ako akýkoľvek dvojsečný meč. Preniká až po oddelenie duše od ducha a kĺbov od špiku a rozsudzuje túžby a úmysly srdca. Hebrejom 4,12


Ján 16,5-15 :: Modlíme sa za: Kunova Teplica (Ge)