Zamyslenie na deň 24.5.2021

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

2. slávnosť svätodušná
„Nie silou ani mocou, ale mojím duchom!“ znie výrok Hospodina zástupov. Zachariáš 4,6b


Skutky apoštolov 2,42-47

42 Títo zotrvávali v apoštolskom učení a v spoločenstve, v lámaní chleba a na modlitbách. 43 I prišla bázeň na všetky duše, a apoštolovia robili mnoho zázrakov a znamení. 44 A všetci veriaci, ktorí boli pospolu, všetko mali spoločné, 45 aj statky a majetky predávali a rozdeľovali všetkým, ako kto potreboval; 46  deň čo deň zotrvávali jednomyseľne v chráme, lámali chlieb po domoch a prijímali pokrm s plesajúcim a úprimným srdcom, 47 chválili Boha a boli obľúbení u všetkého ľudu. A Pán pridával na každý deň tých, ktorí boli zachránení.


Život v cirkevnom zbore. Každá práca, činnosť má svoje výsledky. Všetko naše konanie má svoje dôsledky. Ak niečo povieme, nedá sa to vziať späť. Ak niečo rozlejeme, to miesto zostáva mokré a tak ďalej. Títo: „Zotrvávali v učení, lámaní a apoštolovia robili mnoho zázrakov a znamení. Všetci veriaci boli spolu, mali všetko spoločné, zotrvávali v apoštolskom učení, rozdeľovali všetkým, zotrvávali jednomyseľne v chráme, lámali chlieb, chválili Boha a boli obľúbení. Dôsledkom práce je niečo, čo nám je na prospech. Nakoniec – „boli obľúbení“… A to je dôležité. „Pán pridával každý deň tých, ktorí boli zachránení. To je ten najlepší výsledok. Ak by „títo“ – to znamená tí, na ktorých zaúčinkovali slová Pavla, tí, čo tam boli v deň Letníc – nevideli a nepočuli, nič by sa neudialo. O pár veršov vyššie je však napísané, že ich to „bodlo v srdci“. Moc Ducha, ktorá tam bola prítomná, ich bodla v srdci. Lebo počuli a videli. Dôsledkom bázne, jednomyseľnosti bolo, že „Pán pridával na každý deň tých, ktorí boli zachránení“. Takto vyzeral život v jeruzalemskom cirkevnom zbore. Ako vyzerá Tvoj/Váš život v tom Tvojom/Vašom cirkevnom zbore?
Pieseň: ES 262
Autor: Ján Brozman


Odvráť sa od zla, konaj dobro, hľadaj pokoj a usiluj sa oň! Žalm 34,15

Boh nás povolal k pokoju. 1.Korintským 7,15


Ján 20,19-23 :: 1.Korintským 12,4-11 :: 4.Mojžišova 11,11f.14-17.24f.(26-30) :: Modlíme sa za: Ladzany (Ho)